Mind Cymru

Rheolwr Gweithrediadau: Cynllunio, Llywodraethu a Seilwaith

Dyddiad cau: 21 Hydref 2021

Cyflog – £39,545 (ynghyd â Phwysoliad Lleoliad)

35 awr yr wythnos

Parhaol

Mae gennym ni nodau mawr dros y blynyddoedd nesaf.

Rydyn ni’n mynd i frwydro dros iechyd meddwl mewn ffordd nad ydyn ni erioed wedi’i wneud o’r blaen.

Gyda’n gilydd, byddwn yn gweithio i wneud yn siŵr bod pawb sydd â phroblem iechyd meddwl yn cael y gefnogaeth a’r parch maen nhw’n eu haeddu.

Wnewch chi ymuno â ni?

Ydych chi’n frwd dros roi systemau ac arferion sefydliadol ar waith sy’n galluogi unigolion, timau a chyfarwyddiaethau i gyflawni eu gwaith gorau?Ydych chi wedi gweithio mewn maes arbenigol, technegol neu broffesiynol yn y gorffennol, fel rheoli rhaglenni, llywodraethu, cynllunio ariannol neu ddatblygu sefydliadol?Hoffech chi ddefnyddio’r profiad hwnnw i greu newid a’i roi ar waith ym maes iechyd meddwl ledled Cymru?

Os felly, efallai mai dyma’r swydd i chi.

Byddwch yn atebol i’r Pennaeth Gweithrediadau, ac yn gyfrifol am gynllunio strategol, rheoli cyllidebau, rheoli corfforaethol a threfniadau llywodraethu yn Mind Cymru, gan gefnogi’r Pennaeth Gweithrediadau i sicrhau ffocws cryf ar effaith buddiolwyr yn ein gwaith cynllunio.

Mae Mind yn cadw’r hawl i gau’r cyfnod ymgeisio’n gynnar os byddwn yn cael llawer iawn o ymgeiswyr cryf – felly rydyn ni’n eich annog i gyflwyno eich cais yn gynnar.

Byddwch chi’n gweithio gartref i ddechrau, yn unol â’r canllawiau presennol a chanllawiau posibl yn y dyfodol. Ar ôl y cyfnod clo, bydd rhywfaint o hyblygrwydd yn y rôl hon ond disgwylir i ddeiliad y swydd fod yn y swyddfa o leiaf ddau ddiwrnod ar ôl hynny (neu fwy, yn dibynnu ar drefniadau eich tîm).

Mae Mind wedi ymrwymo i roi cyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac mae ceisiadau yn cael eu hannog gan unigolion waeth beth yw eu hoed, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Dylech ddarllen y Disgrifiad Swydd pan fyddwch chi’n cwblhau eich cais gan y bydd ymgeiswyr yn cael eu dewis i’r rhestr fer yn seiliedig ar i ba raddau maen nhw’n bodloni’r meini prawf.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mind Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Hydref 2021
Rhagor o wybodaeth