Cronfa Gymunedol

Swyddog Ariannu Gogledd Cymru

Dyddiad cau: 21 Ebrill

Amdanom ni

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw ariannwr cymunedol mwyaf y DU – rydym yn falch o ddyfarnu arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled y DU.

Wrth wraidd popeth a wnawn mae’r gred, pan fydd pobl yn arwain, fod cymunedau’n ffynnu. Mae arian y Loteri Genedlaethol yn agored i bawb ac mae’n fraint ein bod yn gallu gweithio gyda’r grwpiau llawr gwlad lleiaf yn ogystal ag elusennau mwyaf Prydain. Rydym wedi newid sut rydym yn gweithio ar draws y Gronfa i’n helpu i wasanaethu pobl a chymunedau yn fwy effeithiol, gan weithio’n hyblyg ac ar eu telerau; gan weithio’n agosach gyda chymunedau.

Am y rôl

Fel Swyddog Ariannu wedi eich lleoli yn rhanbarth y Gogledd, byddwch yn asesu a rheoli ceisiadau am grant. Byddwch yn defnyddio gwybodaeth leol, arfer da, arbenigedd thematig, a phrofiad cwsmeriaid a budd-ddeiliaid i wella a hysbysu ein penderfyniadau a’n dyfarniadau grant. Gan weithio yn agos â phobl a chymunedau, byddwch yn deall yr hyn sy’n bwysig iddynt a ble gall ein harian wneud y gwahaniaeth mwyaf.

Gyda chyfrifoldeb dros gefnogi pobl a chymunedau lleol yn ardal Conwy gan fwyaf,  bydd gennych ddealltwriaeth gref o’n gweledigaeth, a byddwch yn gallu addasu eich dull i ddymuniad y bobl y byddwch yn gweithio â nhw.  Bydd hefyd angen i chi gefnogi ein budd-ddeiliaid, gan eu helpu i wneud cysylltiadau a fydd o gymorth iddynt i gyrraedd eu nod.

Gyda chyfrifoldeb dros brosiectau yng Ngogledd Cymru bydd angen i chi ddeall ac ymateb i wahanol anghenion ein cwsmeriaid drwy roi cyngor ac adborth meddylgar, a byddwch yn barod i gael sgyrsiau heriol ond adeiladol. Bydd Swyddogion Ariannu yn sicrhau fod ein hasesiad a rheolaeth grantiau yn chwarae rhan effeithiol wrth gyfrannu at wybodaeth a dysgu’r Gronfa fel dosbarthwr grantiau.   Byddwch yn rheoli eich llwyth gwaith eich hun, yn cydweithio â deiliad grant, yn cynnal ymweliadau prosiect, yn adnabod a rheoli risg ac yn cefnogi sefydliadau i gyflwyno eu prosiectau a mesur eu heffaith.

Math o gontract: Parhaol

Oriau: 37 awr yr wythnos, ystyrir gweithio hyblyg

Cyflog: £25,282 i £29,495

Dyddiad Cau: 23:59pm Dydd Mercher Ebrill 21ain 2021

Dyddiad cyfweld: 30ain Ebrill 2021

Am fwy o fanylion am y swydd a’r meini prawf sydd eu hangen arnoch neu i gyflwyno cais ewch i: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/about/jobs

Os oes gennych gwestiynau am y swydd, anfonwch e-bost atom yn timpobl@cronfagymunedolylg.org.uk

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cronfa Gymunedol
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Ebrill