Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: 24 Medi 2021

Ymunwch â thîm Cymdeithas yr Iaith!

**Dyddiad cau wedi’i ymestyn**

Dyma gyfle cyffrous i unigolyn angerddol a gweithgar ymuno â’n tîm staff fach ond effeithiol.

Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol i arwain ar ein gwaith cyfathrebu, polisi ac ymgysylltu gwleidyddol ar draws ein meysydd ymgyrchu. Mae hon yn swydd hynod bwysig sy’n ganolog i lwyddiant y Gymdeithas fel mudiad ymgyrchu effeithiol sy’n gosod agenda flaengar ar gyfer y Gymraeg. Byddwch yn gyfrifol am gydlynu gwaith polisi ac ymgyrchu yn Senedd Cymru ynghyd â chyfathrebu neges y Gymdeithas yn genedlaethol ac yn lleol i aelodau’r Gymdeithas, i’r cyhoedd, i’r wasg ac i’r awdurdodau.

Cyflog: £27,000 – £30,000 y flwyddyn

Dyddiad cau: hanner dydd, 24 Medi 2021

Am fanylion llawn a sut i ymgeisio:

https://cymdeithas.cymru/sites/default/files/Swydd-ddisgrifiad%20-%20Swyddog%20Cyfathrebu%202021.pdf

Cymdeithas o bobl sy’n gweithredu’n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o’r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid ydyn ni. Ni fyddwn yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw ymgeisydd ar sail anabledd, cenedligrwydd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, dosbarth cymdeithasol, ethnigrwydd, hil, hunaniaeth rhywedd, rhywedd, statws rhianta na chyfrifoldebau gofal.

Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o bob rhan o’n cymunedau, yn enwedig pobl o gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig, sy’n aml yn cael eu tangynrychioli mewn swyddi o’r math hwn.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd, mae croeso i chi gysylltu â’n Cadeirydd ar mabli@cymdeithas.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymdeithas yr Iaith
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Medi 2021