Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Dyddiad cau: 30 Gorffennaf

Cyfeirnod y Swydd: 50159

Amser Llawn (37 awr, 1.0 CALI), Parhaol

Cyflog: £26,715 – £30,046 y flwyddyn

Campws Caerfyrddin

 

– Y RÔL –

Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n meddu ar sgiliau rhagorol ym maes cyfathrebu a marchnata er mwyn hyrwyddo dwy Ganolfan egnïol a leolir oddi fewn i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am hyrwyddo brand a chynnyrch Peniarth a Rhagoriaith.

Hybu adnoddau Peniarth fydd un o brif ddyletswyddau’r swydd a chynigir cyfle arbennig i unigolyn brwdfrydig ymuno â thîm sy’n gyfrifol am nifer o brosiectau hynod gyffrous a phwysig ar lefel genedlaethol.

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddwch yn gweithio o bell tra bydd yn ofynnol gweithio gartref yn sgil sefyllfa gyfredol COVID-19, ond eich prif leoliad fydd Caerfyrddin.

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

– GOFYNION –

Bydd yn ofynnol i chi fod â:

  • Gradd anrhydedd dda neu gymhwyster cyfatebol

Hefyd dylai fod gennych y canlynol:

  • Profiad o farchnata a chyfathrebu gydag ystod o gynulleidfaoedd er mwyn hyrwyddo menter neu fusnes penodol
  • Profiad o reoli perthnasau gwaith cadarnhaol gyda phartneriaid a rhanddeiliaid mewnol ac allanol.
  • Lefel uchel o broffesiynoldeb ac ymrwymiad i sicrhau lefel rhagorol o wasananaeth i gleientiaid
  • Profiad o gasglu data a defnyddio meddalwedd basdata/taenlenni
  • Meddu ar sgiliau TG ardderchog (Pecyn Microsoft a phlatfformau digidol) a phrofiad o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol.
  • Cymhwysedd uchel yn y Gymraeg gan gynnwys y gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg i lefel benodol

– GWYBODAETH BELLACH

Bydd gyda chi 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gŵyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)

– SUT I WNEUD CAIS –

Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Dyddiad cau: 30 Gorffennaf 2021, 11:59 yp

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Gorffennaf
Rhagor o wybodaeth