Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Sicrhau Ansawdd

Dyddiad cau: 10 Mai

Canolfan Gwasanaethau Cymraeg

Amser Llawn (37 awr, 1.0 CALI); Cyfnod Penodol (am 1 flwyddyn)

Cyflog: £26,715 – £30,046 y flwyddyn

Yn seiliedig ar gampws Caerfyrddin.  (Byddwch yn gweithio o bell tra bydd y sefyllfa ynghylch COVID-19 yn golygu bod angen gweithio gartref)

Mae Canolfan Rhagoriaith ers sawl blwyddyn wedi denu nifer o brosiectau cenedlaethol sy’n gysylltiedig â’r iaith Gymraeg ac ystyrir y bydd y swydd hon yn adeiladu ar y llwyddiant hwnnw ac yn sicrhau twf pellach.  Yn benodol, bydd yn gyfle i unigolyn gymryd yr arweiniad dros gynllunio a gosod gweithdrefnau craidd yn eu lle er mwyn sicrhau gweithrediad effeithiol a llyfn i ddyletswyddau’r Ganolfan gan osod prosesau sicrhau ansawdd wrth wraidd y cyfan.

Yn benodol, bydd y Swyddog yn rheoli ansawdd y gwasanaeth a gynigir gan Rhagoriaith ar draws y Brifysgol er mwyn sicrhau gweithrediad ei Safonau Iaith.  Gall hyn gynnwys awduro canllawiau cydymffurfio, cynnal sesiynau rhannu gwybodaeth arbenigol eu natur yn ogystal â hyfforddiant fesul adran ar sut i gynnig gwasanaeth elfennol i’r cyhoedd yn Gymraeg.  Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys cyfrannu at waith y Ganolfan o weithredu’r Gwiriwr Lefel Cenedlaethol gan sefydlu system gymedroli genedlaethol ar gyfer y gwaith.

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys delio’n uniongyrchol, ar ran y Brifysgol, â swyddogion sy’n rheoli grantiau’r Ganolfan yn Llywodraeth Cymru ac mewn cyrff cenedlaethol/proffil uchel eraill megis y Comisiynydd Iaith, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Ynghlwm wrth hyn, bydd angen rheolaeth effeithiol ar agweddau adrodd ar gynnydd rhwng partïon. Bydd deiliad y swydd felly’n gallu cyfathrebu prosesau gweithredu ac adrodd ar brosiectau y mae sawl haen wahanol yn perthyn iddynt. Mae’r rôl yn un allweddol i lwyddiant prosiectau unigol a byddai profiad perthnasol o reoli ac ymwneud â chydlynu prosiect a meithrin perthynas fonitro yn fanteisiol iawn.

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

– GOFYNION –

Bydd yn ofynnol i chi fod â:

  • Gradd anrhydedd dda neu gymhwyster cyfatebol
  • Cymhwysedd uchel yn y Gymraeg gan gynnwys y gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg i lefel benodol
  • Profiad blaenorol o reoli, gweithredu a monitro prosiectau creadigol
  • Profiad o reoli perthnasau gwaith cadarnhaol gyda phartneriaid a rhanddeiliaid mewnol ac allanol
  • Lefel uchel o broffesiynoldeb ac ymrwymiad i sicrhau lefel rhagorol o wasananaeth i gleientiaid
  • Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel.
  • Meddu ar sgiliau TG ardderchog (Pecyn Microsoft a phlatfformau digidol).

– GWYBODAETH BELLACH

  • Bydd gyda chi 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gŵyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)
  • Sylwer: nid yw nawdd mewnfudo dan lwybr fisa Gweithiwr Medrus Llywodraeth y DU ar gael ar gyfer y swydd hon

– SUT I WNEUD CAIS –

Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 10 Mai 2021, 11:59 yp

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Dyddiad cau i ymgeiswyr
10 Mai
Rhagor o wybodaeth