Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg Rhan Amser

Dyddiad cau: 23 Mehefin

Campws Crosskeys

Cyflog: £18.90 – £37.19 Yr awr

Ydych chi eisiau bod yn rhan o dîm brwdfrydig a ymrwyma i ddarparu gwasanaeth dysgu Cymraeg rhagorol ar-lein yn ardal Gwent?

Os felly, beth am gyflwyno cais i ymuno â’n tîm o diwtoriaid proffesiynol?

Un o sgil-effeithiau’r pandemig presennol yw’r twf aruthrol sy’n galw am wersi Cymraeg. Er mwyn ymateb i’r cynnydd anhygoel hwn, rydym yn dymuno ehangu ein tîm o diwtoriaid rhan amser. Yn sgil poblogrwydd platfformau dysgu electronig fel Zoom, Skype a TEAMS, rydym yn chwilio yn bennaf am bobl a hoffai ddysgu ein cyrsiau ar-lein, er y byddwn yn hapus i dderbyn ceisiadau hefyd gan ymgeiswyr a fyddai’n fodlon dychwelyd i’r ystafell ddosbarth i ddysgu wyneb yn wyneb pan fo’r sefyllfa genedlaethol yn caniatáu. Dyma gyfle gwych i diwtoriaid profiadol a newydd o bob cwr o Gymru ychwanegu at eu horiau cyswllt mewn dosbarth heb orfod teithio.

Fel rhan o’r tîm, disgwylir i chi ddarparu gwersi Cymraeg i Oedolion o ansawdd uchel. Mae rhan sylweddol o’n dysgwyr yn ddechreuwyr pur, ond darperir gwersi ar bob lefel gan gynnwys Gloywi ar gyfer dysgwyr hynod brofiadol. Darperir cyrsiau ac adnoddau ar eich cyfer.

Gallwch chi ddewis pa lefelau hoffech chi eu dysgu, ynghyd â nifer yr oriau hoffech chi eu gweithio. Fe’ch cefnogir yn llawn gan dîm broffesiynol a phrofiadol o staff a leolir ar Gampws Crosskeys, Coleg Gwent.Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr profiadol sydd yn meddu ar gymhwyster dysgu TAR, er nad yw hwn yn hanfodol, a byddwn ni’n ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr di-brofiad hefyd. Darperir hyfforddiant cyflawn yn ôl yr angen. Cynhelir cyfweliadau dros y we.

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Noder y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Manylach a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC).

Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys ethnigrwydd, rhyw, trawsryweddol, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd, yn unol â’n polisi Cyfleoedd Cydraddoldeb.  Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau megis ystafelloedd gweddi ar gael.

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cyfweld: 05/08/21

Enw’r cwmni neu sefydliad
Coleg Gwent
Disgrifiad swydd
Tiwtor-Cymraeg-Rhan-Amser-1.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Mehefin
Rhagor o wybodaeth