Cyfoeth Naturiol Cymru

Uwch Gyfieithydd

Dyddiad cau: 31 Hydref 2021

 • Lleoliad: Hyblyg (Cymru)
 • Gradd & Chyflog: 6, £35,288 gan godi i £38,597 dros bedair blynedd
 • Rhif y swydd: 202916
 • Math o gontract: Parhaol
 • Patrwm gwaith: llawn amser
 • Gofynion y Gymraeg: Hanfodol lefel 5

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben Y Swydd

Arwain tîm o gyfieithwyr mewnol proffesiynol er mwyn darparu gwasanaeth cyfieithu effeithiol ac effeithlon i bob rhan o CNC. Gan fod hon yn rôl newydd, bydd gennych y cyfle i siapio’r gwasanaeth, adeiladu’r tîm a rhoi prosesau a systemau ar waith i greu gwasanaeth cynaliadwy a fydd yn addas ar gyfer y dyfodol. Gan y byddwch yn rhan o’r adran gyfathrebu a digidol, byddwch yn gallu chwarae rhan allweddol yn y gwaith o siapio ac arwain gwaith CNC yn y maes hwn. 

Cymwysterau a Sgiliau

 1. Profiad o weithio fel cyfieithydd.
 2. Gwybodaeth ddigonol o Microsoft Office.
 3. Y gallu i ddatblygu a chynnal cysylltiadau gweithio effeithiol.
 4. Aelodaeth lawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru ac ymrwymiad i’ch Datblygiad Proffesiynol Parhaus eich hun.
 5. Sgiliau rhyngbersonol ardderchog (ysgrifennu a llafar).
 6. Dealltwriaeth a gwybodaeth fanwl o gylch gwaith, rolau, polisïau a blaenoriaethau CNC er mwyn gallu sbarduno ymgyrchoedd cyfathrebu effeithiol er mwyn cefnogi’r rhain.
 7. Y gallu i wneud penderfyniadau doeth, yn arbennig mewn perthynas â phenderfyniadau cysylltiedig â therminoleg a’r defnydd o’r iaith Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth ewch ar ein wefan 

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyfoeth Naturiol Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Hydref 2021
Rhagor o wybodaeth