Y Comisiwn Etholiadaol

Uwch Gynghorydd Polisi (Deddfwriaeth), Cymru

Dyddiad cau: 24 Hydref 2021

Cyfarwyddiaeth: Gweinyddiaeth Etholiadol a Chanllawiau / Rheoleiddio

Tymor-Penodol hyd Mehefin 2026

Cyflog: £32,448

Lleoliad: Caerdydd

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod â’ch sgiliau dadansoddol a datrys problemau i sefydliad sy’n helpu i sicrhau hyder ac ymddiriedaeth yn etholiadau Cymru?

 

Yr ymgeisydd llwyddiannus

Rydym yn chwilio am weithiwr polisi proffesiynol, egnïol, rhagweithiol a medrus i’n helpu i ddatblygu ein hagenda polisi a chyfrannu ein harbenigedd a’n mewnwelediad i ddadleuon ynghylch dyfodol etholiadau yng Nghymru.

Byddwch yn gyfforddus wrth weithio mewn amgylchedd cyflym, ar eich liwt eich hun, yn ogystal â rhan o dîm cydweithredol a deinamig. Bydd gennych wybodaeth ragorol o brosesau llunio polisïau a deddfwriaeth yng Nghymru, y gallu i ddefnyddio tystiolaeth a sgiliau datrys problemau i ddatblygu dulliau polisi creadigol; a sgiliau rhyngbersonol rhagorol sy’n eich galluogi i adeiladu perthnasoedd cryf â rhan-ddeiliaid mewnol ac allanol.

Byddwch yn hyderus ac yn gyfathrebwr sy’n gallu argyhoeddi gyda’r sgiliau i gyflwyno dadansoddiad effeithiol wedi’i anelu at aelodau’r cyhoedd a llunwyr polisi.

Y Rôl

Byddwch yn gweithio’n agos gyda phob aelod o’n timau yng Nghymru, Deddfwriaeth a Pholisi, ond byddwch yn benodol gyfrifol am ddatblygu a chyflawni agenda polisi’r Comisiwn ar gyfer digwyddiadau etholiadol Cymru. Byddwch yn gweithio gyda thimau ar draws y Comisiwn i sicrhau bod ein dadansoddiad polisi yn seiliedig ar dystiolaeth ac y gellir ei gyflawni; a sicrhau bod cynigion deddfwriaethol uchelgeisiol a chymhleth posibl yn glir ac yn ymarferol.

Bydd gennych gyfrifoldeb am gychwyn a gyrru gwaith polisi a phrosiectau ymlaen, a darparu cyngor polisi i uwch reolwyr a chydweithwyr yn y Comisiwn.

Er mwyn arwain a hysbysu’r ddadl gyhoeddus ehangach am etholiadau bydd angen i chi hefyd ddatblygu perthnasoedd gwaith rhagorol gyda swyddogion y llywodraeth a rhan-ddeiliaid eraill, gan gynnwys pleidiau gwleidyddol a rheoleiddwyr eraill. Byddwch yn gweithio gyda’n tîm cyfathrebu allanol i ymateb i faterion y Senedd, ac i sicrhau bod deddfwriaeth a dadleuon yng Nghymru a ledled y DU lle bo hynny’n berthnasol yn cael eu llywio gan arbenigedd a phrofiad y Comisiwn.

Gwaith yn y Comisiwn Etholiadol

Y Comisiwn Etholiadol yw’r corff annibynnol sy’n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd.

Mae telerau ac amodau’r Comisiwn Etholiadol yn wych, gan gynnwys oriau gweithio hyblyg a’r gallu i ymuno â threfniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil (yn ddibynnol ar reolau’r cynllun). Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y rôl hon, ewch i’n gwefan http://www.electoralcommission.org.uk/jobs i lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad, cyn gwneud cais ar-lein.

Mwy o wybodaeth a sut i wneud cais

Os yw’r rôl hon yn swnio yn addas i chi, fe garem ni glywed gennych chi. Er mwyn gwneud cais, cofrestrwch ar ein tudalen swyddi gwag ar ein gwefan a chwblhau cais sydd yn cynnwys datganiad cymorth yn dangos sut mae ateb y meini prawf yn y swydd ddisgrifiad.

Rydym yn cynnig telerau ac amodau gwych, gan gynnwys oriau gweithio hyblyg a’r gallu i ymuno â threfniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil (yn ddibynnol ar reolau’r cynllun).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol Cymru drwy rhthomas@electoralcommission.org.uk.

Hoffem gynyddu amrywiaeth ein gweithwyr yn barhaol. Mae croeso arbennig i geisiadau gan ymgeiswyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11:59 24ain Hydref 2021.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yr wythnos yn dechrau 25 Hydref 2021

Efallai y byddwn yn defnyddio offer fideo-gynadledda ar gyfer y cyfweliadau. Byddwn yn cadarnhau y manylion gyda ymgeiswyr a fydd ar y rhestr fer.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Y Comisiwn Etholiadaol
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Hydref 2021