Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch Swyddog Marchnata a Gwerthiant

Dyddiad cau: 8 Rhagfyr 2021

Cyf Swydd Wag

50320

Lleoliad

Campws Caerfyrddin

Cyflog

£31,406- £35,326 y flwyddyn


Caerfyrddin £31,406- £35,326 y flwyddynYstyrir ceisiadau ar gyfer swyddi llawn-amser, rhan-amser neu secondiad

– AMDANOM NI –

Mae Canolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol yn cynnig cyfle cyffrous i gyfathrebydd ardderchog ymuno â thîm creadigol a blaengar sy’n creu adnoddau addysgol ar gyfer amrywiol gynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt.  Mae’r swydd hon yn cynnig cyfle i unigolyn weithio’n benodol ar hyrwyddo delwedd a chynnyrch Peniarth a Rhagoriaith gan farchnata prosiectau a hybu gwerthiant adnoddau sy’n gysylltiedig â brandiau Peniarth a Rhagoriaith.

Sefydlwyd Peniarth fel canolfan gyhoeddi Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn 2009 gyda’r bwriad o gyhoeddi adnoddau addysgol dwyieithog o safon yng Nghymru. Canolfan Peniarth oedd ei henw gwreiddiol ond newidiwyd yr enw hwnnw yn sgil ymarfer ail-frandio a ddigwyddodd adeg dathliadau’r deng-mlwyddiant.

Yn ystod y degawd diwethaf, mae Peniarth wedi ennill ei phlwyf fel un o brif gyhoeddwyr llyfrau ac adnoddau addysg Cymraeg a dwyieithog yng Nghymru gan gyhoeddi dros 300 o deitlau print – yn llyfrau plant ac yn adnoddau addysg – yn ogystal â thros 50 o adnoddau digidol, gwe a rhyngweithiol ac apiau yn ystod y cyfnod hwnnw.

Sefydlwyd Rhagoriaith fel brand oddi fewn i Ganolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol yn 2019 ac mae hithau hefyd wedi ennill ei phlwyf fel un o brif asiantaethau hyfforddiant iaith Cymru ym maes addysg.  Mae’n un o dair Canolfan sy’n darparu cyrsiau’r Cynllun Sabothol i athrawon ac fel rhan o’r gwaith hwnnw, mae’n gyfrifol am gydlynu gweithgarwch marchnata a chyfryngau cymdeithasol y Cynllun yn genedlaethol.

– Y RÔL –

Prif ddyletswydd y rôl fydd marchnata a hyrwyddo cynnyrch Peniarth ar draws Cymru gyda’r nod o gynyddu gwerthiant.  Ystyrir y bydd y swydd hon yn adeiladu ar y llwyddiant sydd wedi dod i ran brand Peniarth hyd yma gan gyfrannu’n adeiladol at ei symud i lefel uwch o lwyddiant cenedlaethol a hynny’n seiliedig ar godi ymwybyddiaeth o gynnyrch a chynyddu gwerthiant.

Cynigia’r swydd hon gyfle cyffrous i unigolyn ddefnyddio’i sgiliau er mwyn hyrwyddo delwedd a chynnal presenoldeb byrlymus a byw ar eu llwyfannau rhwydweithio cymdeithasol.

Bydd cydlynu presenoldeb Peniarth a Rhagoriaith mewn gwyliau cenedlaethol megis Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol hefyd ymhlith y cyfrifoldebau craidd.

Bydd rheoli rhyngweithio rhwng partneriaid ac unigolion, yn fewnol ac yn allanol, yn rhan allweddol o’r swydd.  Gall hyn olygu ymwneud o ddydd i ddydd gyda chleientiaid allweddol, gan gynnwys rheolaeth effeithiol ar agweddau adrodd ar gynnydd rhwng partïon.  Bydd deiliad y swydd felly’n gallu cyfathrebu prosesau gweithredu ac adrodd ar brosiectau arbenigol y mae sawl haen wahanol yn perthyn iddynt.  Mae’r rôl yn un allweddol i lwyddiant prosiectau unigol a byddai profiad perthnasol o reoli ac ymwneud â chydlynu prosiect a meithrin perthynas fonitro yn fanteisiol iawn.

Rhydd y swydd hon gyfle arbennig hefyd i unigolyn sy’n awyddus i ddefnyddio neu ddatblygu sgiliau rhaglennu ac animeiddio yng nghyd-destun marchnata cynnyrch.

Yn anad dim arall, bydd deiliad y swydd yn frwdfrydig ac yn gyfathrebydd ardderchog sy’n meddu ar y gallu i esbonio a dwyn perswâd ar eraill i gredu ac i fuddsoddi yng ngwerthoedd cynhenid Peniarth a Rhagoriaith a’u cynnyrch.

– AMDANOCH CHI –

Disgwylir i chi allu gweithio’n effeithiol mewn cyd-destun cwbl ddwyieithog gyda chymhwysedd yn y Gymraeg a’r Saesneg gan gynnwys y gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn gywir.

Bydd hefyd arnoch angen:

  • Gradd anrhydedd dda neu gymhwyster cyfatebol
  • Profiad o farchnata a chyfathrebu gydag ystod o gynulleidfaoedd er mwyn hyrwyddo menter neu fusnes penodol
  • Profiad o reoli perthnasau gwaith cadarnhaol gyda phartneriaid a rhanddeiliaid mewnol ac allanol.
  • Lefel uchel o broffesiynoldeb ac ymrwymiad i sicrhau lefel rhagorol o wasanaeth i gleientiaid
  • Profiad o gasglu data a defnyddio meddalwedd basdata/taenlenni
  • Meddu ar sgiliau TG ardderchog (Pecyn Microsoft a phlatfformau digidol) a phrofiad o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol.

– BUDDION –

– Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

– Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

– Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu

– Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl

– Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach

– Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

– Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf fel Uwch Swyddog Marchnata a Gwerthiant, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV.

Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 8fed o Ragfyr, 11:59pm

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Rhagfyr 2021
Rhagor o wybodaeth