Grŵp Llandrillo Menai

Uwch Swyddog Prosiectau Cyfalaf

Dyddiad cau: 9 Rhagfyr 2021

Mae Grŵp Llandrillo-Menai wedi datblygu Rhaglen Gyfalaf 10 Mlynedd sy’n sail ar gyfer blaenoriaethu prosiectau cyfalaf a gytunwyd a’r amserlen gwaredu adeiladau/tir. Pwrpas trosfwaol y rôl hwn fydd cefnogi cychwyn, datblygu, cyflwyno a chau cyfres o Brosiectau Adeiladu Cyfalaf mawr (gan ddod i gyfanswm o £90m erbyn diwedd 2024) ac i gefnogi’r broses o waredu asedau cyfalaf (tua £12m erbyn diwedd 2024. Yr holl weithgareddau i’w cyflwyno drwy ddull Programme Management Office [P.M.O.] yn unol â methodoleg PRiNCE2.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio ochr yn ochr gyda staff GLLM, ymgynghorwyr, Clerc Gwaith yn ogystal â chontractwyr er mwyn cwblhau pob prosiect cyfalaf. Dylai’r holl brosiectau gael eu rheoli o fewn y graddfeydd amser a gytunwyd a’r Rheolaeth wedi eu hysbysu pan fo amrywiadau yn dechrau codi er mwyn dynodi’r gweithdrefnau neu newidiadau cywirol sydd yn ofynnol.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn darparu adroddiadau i Fyrddau a Phwyllgorau mewnol yn darparu gwybodaeth ar gychwyn, cynnydd a chwblhad prosiectau fel rhan o fframwaith GLLM o lywodraethiad mewnol.

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd gefnogi’r Cyfarwyddwr i gynnal adolygiad cyfnodol o bob prosiect a’r effaith yn deillio ohonynt ar y Rhaglen Gyfalaf gyffredinol.

Dyddiad cau: – 09.12.2021 @ 12:00 yp

I ymgeisio gweler rhagor o wybodaeth isod.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Grŵp Llandrillo Menai
Disgrifiad swydd
Senior-Capital-Projects.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
9 Rhagfyr 2021
Rhagor o wybodaeth