Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Wardeiniaid Tymhorol – Gogledd

Dyddiad cau: 5 Mawrth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a’r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am nifer o Wardeiniaid Tymhorol i gefnogi Gogledd Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r rolau hyn wedi’u lleoli ym Metws y Coed ac ym Mhen y Pass. Rydym yn chwilio am bobl i ddechrau ar 22ain Mawrth hyd at 30 Medi 2021.

 

Y Buddion

Cyflog fesul awr o £ 10.01 – £ 10.21

– Cefnogi mynediad a hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol

– Gweithio mewn lleoliad anhygoel

 

Y Rôl

Fel Warden Tymhorol, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth helpu ymwelwyr i fwynhau Parc Cenedlaethol Eryri wrth ddiogelu’r dirwedd, bywyd gwyllt a’r amgylchedd syfrdanol. Byddwch hefyd yn cefnogi ac yn diogelu buddiannau trigolion lleol a pherchnogion tir.

Mae ein gwasanaeth wardeniaid yn cefnogi meysydd parcio, safleoedd picnic, llwybrau, llwybrau ac eiddo arall sy’n gysylltiedig ag Awdurdod y Parc, monitro gweithgareddau a helpu gyda chynnal a chadw.

Yn ogystal, byddwch yn gweithio gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr, yn darparu gwybodaeth, yn arwain teithiau cerdded tywysedig ac yn helpu gydag ymweliadau addysgol. Lle bo angen, byddwch hefyd yn cysylltu â’r gwasanaethau brys.

Fel rhan o’ch rôl, bydd gofyn i chi wneud gwaith penwythnos a Gŵyl y Banc

 

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Warden Tymhorol, bydd angen i chi:

– Gallu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg ac yn Saesneg

– Profiad o ymgysylltu a gweithio gyda’r cyhoedd

– Gwybodaeth am fynediad cyfredol a materion hamdden a’u heffaith ar ddibenion y Parc Cenedlaethol

– Lefel rhesymol o ffitrwydd sy’n gymesur â dyletswyddau a chyfrifoldebau’r rôl

– Profiad a gwybodaeth o gerdded mynyddoedd

– Brwdfrydedd a hunan-gymhelliant

– Y gallu i weithio’n unigol ac fel rhan o dîm

– Sgiliau cyfathrebu da

– Gwybodaeth am weithgareddau awyr agored a dealltwriaeth o ddefnydd diogel a chyfrifol o Eryri

– Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Warden, Warden y Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc Cenedlaethol, Arweinydd Mynydd, Ceidwad Cefn Gwlad, neu Warden Cefn Gwlad.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar y 5ed o Fawrth 2021.

Bydd cyfweliadau maes yn cael eu cynnal ddydd Gwener 12 Mawrth a chynhelir cyfweliadau ffurfiol ddydd Mawrth 16 Mawrth 2021. Sicrhewch eich bod ar gael ar y dyddiadau hyn cyn ymgeisio am y rolau.

Felly, os ydych chi’n ceisio’ch her nesaf fel Warden Tymhorol, gwnewch gais trwy’r botwm a ddangosir. Mae’r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Mawrth
Rhagor o wybodaeth