S4C

Ysgrifennydd Bwrdd S4C

Dyddiad cau: 17 Mai

Mae S4C yn ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus annibynnol sydd wedi ei sefydlu drwy statud. Mae’n darparu gwasanaeth cyfryngau Cymraeg unigryw ar deledu ac ar-lein i wylwyr yng Nghymru, ledled y DU ac yn gynyddol i gynulleidfa ryngwladol.

Mae S4C yn cael ei lywodraethu gan Fwrdd sy’n cynnwys aelodau anweithredol a gweithredol.  Y Bwrdd sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau S4C, yn atebol am wariant arian cyhoeddus, am benodi’r Prif Weithredwr a’r Ysgrifennydd, ac am sicrhau trefniadau effeithiol ar gyfer darganfod barn gwylwyr.

Mae’r Ysgrifennydd yn gyfrifol am gynghori’r Bwrdd er mwyn sicrhau bod llywodraethiad priodol ac effeithiol ar holl waith y corff.  Bydd gennych ran allweddol i’w chwarae wrth sicrhau perthynas gydweithredol ac effeithiol rhwng y Bwrdd a’r Tîm Rheoli o ddydd i ddydd.  Bydd gennych allu dadansoddol cryf, llygad am fanylder a’r gallu i weithio’n gyflym ac effeithiol wrth flaenoriaethu.  Mi fydd profiad o weithio gyda Bwrdd a rhanddeiliaid yn ddymunol.

Dyma gyfle unigryw i chwarae rhan allweddol yng ngwaith S4C yn ystod cyfnod llawn her yn hanes darlledu a’r iaith Gymraeg.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol.

 

This is an advert for the position of Secretary to the S4C Board for which the ability to communicate in Welsh and English is essential.

 

Manylion eraill

 

Lleoliad:                     Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn.

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i’w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu.  Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â’r sefydliad os yw’r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

Cyflog:                   I’w drafod

Cytundeb:                  Parhaol

Oriau gwaith:           35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir  hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod prawf:        6 mis.

Gwyliau:                    Yn ychwanegol i’r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn, y cyfryw gyfnod i redeg o 1 Ionawr. 

Pensiwn:                   Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau                                    

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17.00 y prynhawn ar ddydd Llun 17 Mai 2021 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu’r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ.  Nid ydym yn derbyn CV.

Am ffurflen gais, gweler rhagor o wybodaeth isod. 

Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar unrhyw sail anghyfreithlon, gan gynnwys rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu gefndir economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol, gweithwyr rhan neu lawn amser, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, defnydd o iaith neu unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroddedig i ystyried amrywiaethau mewn modd positif.  Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau am swyddi oddi wrth grwpiau allai fod wedi eu tangynrychioli gan gynnwys merched, pobl dduon ac o leiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau.  Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth agored a theg a phenderfynir ar benodiadau ar sail teilyngdod.

Enw’r cwmni neu sefydliad
S4C
Disgrifiad swydd
DS-MP-Ysgrifennydd-y-Bwrdd-Terfynol-2.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
17 Mai
Rhagor o wybodaeth