Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: 2 Medi 2022

Mae Prifysgol Bangor yn chwilio am aelod annibynnol newydd o’r Cyngor sydd â chefndir amrywiol a diddordeb a dealltwriaeth o’r materion sy’n wynebu addysg uwch.  Mae aelodau Cyngor y Brifysgol yn chwarae rhan allweddol wrth yrru’r sefydliad yn ei blaen, gan lunio ei chyfeiriad strategol a’i chenhadaeth ac wrth sicrhau ei bod yn cael ei llywodraethu a’i rheoli’n effeithiol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gwneud cyfraniad meddylgar ac aeddfed i gyfarfodydd y corff llywodraethu, gan fod yn egwyddorol ond eto yn arloesol. Mae’r parodrwydd i fod yn heriol ond yn adeiladol ynghyd â ffocws strategol cryf yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Mae’r Brifysgol yn gyflogwr cyfle cyfartal, ac yn arbennig o awyddus i annog ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n dod o ystod amrywiol o gefndiroedd. Mae’r Brifysgol hefyd yn ymwybodol o bwysigrwydd cydbwysedd o ran aelodaeth y Cyngor a’i bwyllgorau ac mae wedi ymrwymo i wella cydbwysedd rhwng y rhywiau ar y Cyngor, cyfran yr aelodau annibynnol sy’n gallu siarad Cymraeg, a’r aelodaeth o blith pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig,.

Tra bo’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan bob aelod o gymdeithas byddai’r Brifysgol yn benodol yn croesawu ceisiadau gan ferched, y rhai sy’n siarad Cymraeg, a gan y rhai hynny gydag arbenigedd ym myd marchnata, y gyfraith a / neu’r celfyddydau.

Yn ogystal â gwasanaethu ar y corff llywodraethu, disgwylir i Aelodau Annibynnol hefyd wasanaethu ar un neu fwy o is-bwyllgorau’r Cyngor. Felly, bydd y rôl yn gofyn am ymrwymiad amser o 1 i 2 ddiwrnod y mis ac ni cheir tâl am y gwaith.

Dyddiad cau ar gyfer y rôl yw dydd Gwener, 2 Medi 2022, a bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan Gyngor y Brifysgol ar argymhelliad Panel Apwyntio a gynullwyd gan y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu.

Am ragor o wybodaeth am y rôl, neu i fynegi diddordeb (gofynnir am lythyr cyflwyno ynghyd a CV manwl) cysylltwch â Gwenan Hine, Ysgrifennydd y Cyngor gwenan.hine@bangor.ac.uk

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Bangor
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Medi 2022
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22