Llywodraeth Cymru

Aelodau

Dyddiad cau: 10 Hydref 2022

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG

Tâl – £4,738 ynghyd â threuliau rhesymol – o leiaf 44 diwrnod y flwyddyn

A allwch gyfrannu at warchod ein tirwedd a’n natur werthfawr, hyrwyddo cyfleoedd i bawb fwynhau, a helpu i gynnal bywyd cymdeithasol ac economaidd ei chymunedau? Allwch chi helpu ystod ehangach o bobl i fwynhau’r cyfan sydd gan y Parc i’w gynnig? Oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu i lunio dyfodol Bannau Brycheiniog a helpu’r Awdurdod i redeg yn effeithiol?

Rydym yn chwilio am unigolion angerddol a thalentog i helpu i roi arweiniad effeithiol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi ymwneud ag Awdurdod/bwrdd sector cyhoeddus o’r blaen; rydym yn croesawu ymgeiswyr o ystod eang o gefndiroedd os oes gennych y sgiliau rydym yn chwilio amdanynt.

Croesewir ac anogir ceisiadau gan drawstoriad amrywiol o gymdeithas. Rydym yn sicrhau nad oes unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd neu ymlyniad crefyddol. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

I gael mwy o fanylion ac i wneud cais ewch i www.llyw. cymru/penodiadau-cyhoeddus neu os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
10 Hydref 2022
Rhagor o wybodaeth
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3