Llywodraeth Cymru

Arweinydd Datblygu ac Ansawdd, Y Gwasanaeth Cyfieithu

Dyddiad cau: 6 Medi 2022

Cyflog: £41,000 – £47,470. Disgwylir penodi ar waelod y band cyflog, ond mewn rhai amgylchiadau ceir hyblygrwydd i gynnig cyflog cychwyn hyd at bwynt 3 ar y raddfa gyflog.

Parhaol, Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio’n llawn amser, rhan-amser neu rannu’r swydd)

Lleoliad: Cymru gyfan. Mae staff y Gwasanaeth Cyfieithu yn gweithio gartref yn bennaf, ond mae desgiau gennym yn y swyddfeydd canlynol: Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon a Chyffordd Llandudno.

Dyma swydd broffesiynol yng Ngwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru sy’n gofyn am gyfuniad o sgiliau gwas cyhoeddus craff ac ieithydd profiadol. Mae’n gyfle gwych i unigolyn sydd â phrofiad o ddefnyddio’r Gymraeg yn broffesiynol, a phrofiad o arwain a datblygu pobl a phrosesau, roi ei sgiliau ar waith mewn sefydliad sydd ar flaen y gad yn y maes.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn aelod allweddol o Uned Ddatblygu’r Gwasanaeth Cyfieithu. Dyma’r uned sy’n gyfrifol am ddarparu arweiniad a chefnogaeth i’r Gwasanaeth Cyfieithu cyfan – a’r Llywodraeth yn ehangach – ar faterion yn ymwneud ag arddull cyfieithu, terminoleg, sicrhau ansawdd, datblygu sgiliau cyfieithu proffesiynol, a hyrwyddo’r Gwasanaeth fel canolfan ragoriaeth.

Bydd yr Arweinydd Datblygu ac Ansawdd yn benodol gyfrifol am:

  1. Arwain y gwaith o sicrhau bod defnyddio technoleg yn gwella ansawdd ac effeithlonrwydd gwaith cyfieithu
  2. Arwain y gwaith o osod safon arddull glir ar gyfer gwaith cyfieithu Llywodraeth Cymru, a chynnal ac ehangu agweddau annherminolegol BydTermCymru a’r Arddulliadur
  3. Arwain prosesau sicrhau ansawdd ymatebol ar gyfer gwaith cyfieithwyr mewnol a chyflenwyr allanol y Gwasanaeth Cyfieithu
  4. Arwain rhaglen ar gyfer datblygu sgiliau proffesiynol cyfieithwyr ar bob lefel yn y Gwasanaeth Cyfieithu
  5. Denu a datblygu adnodd cyfieithu addas i Lywodraeth Cymru.

 

Dyddiad cau: 06/09/2022, 12:00

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Medi 2022
Rhagor o wybodaeth
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22