Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cadeirydd

Dyddiad cau: 1 Mehefin 2022

Y COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn chwilio am Gadeirydd newydd i’w arwain mewn cyfnod cyffrous.

Mae hwn yn gyfle arbennig i unigolyn profiadol sydd yn awyddus i ddefnyddio’i sgiliau a phrofiadau helaeth ym myd llywodraethiant, arweinyddiaeth ac addysg i arwain corff cynllunio cenedlaethol uchelgeisiol sydd â’r Gymraeg wrth wraidd ei bwrpas a’i weledigaeth.

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’n cyflawni hyn drwy weithio mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Fel Cadeirydd, byddwch yn arwain y Bwrdd Cyfarwyddwyr a’r Coleg wrth weithredu Cynllun Strategol y Coleg, sydd yn canolbwyntio ar ehangu a datblygu cyfleoedd i fyfyrwyr a dysgwyr yng nghyd-destun Strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru a blaenoriaethau polisi eraill.

Prif ddyletswyddau’r Cadeirydd yw cynnig a dangos arweiniad strategol, ac arwain y Bwrdd wrth iddo lunio a chymeradwyo strategaethau, monitro perfformiad a sicrhau bod strwythurau llywodraethiant cryf yn goruchwylio holl ystod gwaith y Coleg.

Disgwylir ymrwymiad o tua dau ddiwrnod y mis ar gyfartaledd. Telir honorariwm o £7,500 y flwyddyn ac ad-delir costau yn unol â pholisi costau’r Coleg.

Bydd y penodiad am gyfnod o bedair blynedd, i ddechrau ym mis Gorffennaf 2022.

Mae’r Coleg yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob rhan o’r gymuned. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored, a gwneir y penodiad ar sail teilyngdod.

Ceir manylion llawn a ffurflen gais ar wefan y Coleg, www.colegcymraeg.ac.uk/cadeirydd2022

Enw’r cwmni neu sefydliad
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Mehefin 2022
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7