Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: 16 Medi 2022

Swyddfa Archwilio Cymru – Bwrdd

Cadeirydd: £25,000 y flwyddyn, amhensiynadwy, 4 diwrnod y mis.

Aelod Anweithredol: £12,500 y flwyddyn, amhensiynadwy, 2-3 diwrnod y mis.

Lleoliad: Cymru

Mae Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru yn gyfrifol am ddatblygu cyfeiriad strategol Swyddfa Archwilio Cymru a sicrhau bod swyddogaethau’r sefydliad yn cael eu cyflawni mewn modd effeithlon a chost-effeithiol.

Mae’r sefydliad yn cyflogi oddeutu 280 o staff, a’r Archwilydd Cyffredinol yw ei Brif Weithredwr a’i Swyddog Cyfrifyddu. Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ddeiliad swydd statudol sy’n gyfrifol am amrywiaeth o swyddogaethau archwilio, gan gynnwys archwilio cyfrifon y mwyafrif o gyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Senedd Cymru am benodi’r ddau Aelod Anweithredol a Chadeirydd i’r Bwrdd. Yn unol â gofynion deddfwriaethol, penodir y Cadeirydd o blith Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru ac felly fe’i penodir yn Aelod Anweithredol o’r Bwrdd yn y lle cyntaf.

Mae gan Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru naw aelod. Bydd pump ohonynt yn aelodau anweithredol (gan gynnwys y Cadeirydd), ynghyd ag Archwilydd Cyffredinol Cymru a thri aelod sy’n gyflogeion Swyddfa Archwilio Cymru. Penodir yr Aelodau Anweithredol gan Senedd Cymru. Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn enwebu un aelod-gyflogai, a’r Aelodau Anweithredol sy’n penodi’r ddau arall yn dilyn balot o staff Swyddfa Archwilio Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y rolau hyn, mae’n bwysig nodi a ydych yn ceisio am rôl y Cadeirydd neu’r ddwy wrth wneud eich cais a chyfeirio at y meini prawf cymhwysedd a nodir yn y briff gwybodaeth i ymgeiswyr ar gyfer y rolau hyn.

I wneud cais, neu i gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://execroles.penna.com/

Os oes gennych ymholiadau ynghylch y rolau neu’r broses recriwtio, neu os oes angen cyngor arnoch ar y ffordd orau i gyflwyno’ch cefndir, eich sgiliau a’ch profiad yn eich cais, cysylltwch â’n partneriaid recriwtio yn Penna: roger.russell@penna.com ffôn: 07710 701570 neu claire.macleod@penna.com ffôn: 07966 524037.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Swyddfa Archwilio Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Medi 2022
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22