Llywodraeth Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: 12 Rhagfyr 2022

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU  

Ydych chi’n credu bod y celfyddydau’n gallu newid bywydau?

Ydych chi’n credu y dylen nhw fod ar gael i bawb?

Ydych chi’n ymwybodol o effaith y celfyddydau a’u manteision i iechyd, cyfoeth a llesiant yng Nghymru?

Cyfleoedd cyffrous i gyfrannu at ddatblygiad y celfyddydau yng Nghymru

Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru

Tua 18.5 awr yr wythnos

Tâl £43,810, bydd costau teithio a chynhaliaeth yn cael eu talu

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Mae Llywodraeth Cymru’n gwahodd ceisiadau i unigolyn ymgymryd â rôl Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yr unigolyn hwn yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Cyngor Celfyddydau Cymru i gyflawni ei flaenoriaethau strategol o hyrwyddo diwylliant bywiog, amrywiol a chynhwysol a sector gelfyddydol sy’n gynaliadwy ac arloesol.

Bydd y penodiad yn dechrau ym mis Ebrill 2023 ac os byddwch yn cael eich penodi, byddwch yn chwarae rôl bwysig yn cyflawni ymrwymiadau polisi strategol Llywodraeth Cymru i hyrwyddo diwylliant cyfoethog ac amrywiol, a sector celfyddydau cynaliadwy, hyfyw ac arloesol.

Mae gan y Cadeirydd gyfrifoldebau arwain penodol ar gyfer

  • llunio strategaethau’r Cyngor;
  • sicrhau bod y Cyngor, wrth ddod i benderfyniadau, yn rhoi ystyriaeth briodol i’r gofynion statudol a rheoli ariannol a’r holl ganllawiau perthnasol gan gynnwys canllawiau a ddarperir gan Weinidogion Cymru;
  • hyrwyddo buddion economaidd y celfyddydau, a sicrhau defnydd effeithlon ac effeithiol o staff ac adnoddau eraill;
  • sicrhau safonau uchel o reolaidd-dra, priodoldeb a llywodraethu;
  • cynrychioli barn y Cyngor i’r cyhoedd;
  • arwain y cyngor i fynd ati i ehangu mynediad a chreu sector a sefydliad celfyddydau cynhwysol, yn unol â Chynllun Gweithredu Ehangu Ymgysylltiad Cyngor Celfyddydau Cymru a Chynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Llywodraeth Cymru a Chynllun Gweithredu LHDTQ+; a
  • darparu goruchwyliaeth drwy gydol yr Adolygiad Buddsoddi a thrawsnewid i’r model diwygiedig.

Bydd angen i’r Cadeirydd ddangos y rhinweddau, y sgiliau a’r profiad er mwyn bodloni’r holl feini prawf hanfodol ar gyfer cael ei benodi. Mae manyleb y person llawn a’r meini prawf hanfodol wedi’u cynnwys ym mhecyn gwybodaeth yr ymgeiswyr.

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylai cyrff cyhoeddus gael aelodau o’r bwrdd sy’n adlewyrchu cymdeithas Cymru – pobl o bob cefndir – i’w helpu i ddeall anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell.  Dyna pam mae Llywodraeth Cymru’n annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i wneud cais am benodiad i gyrff cyhoeddus.  Mae croeso arbennig i geisiadau gan bob grŵp sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys menywod, pobl dan 30 oed, aelodau o leiafrifoedd ethnig, pobl anabl, pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar sail teilyngdod.

Am ragor o fanylion ac i wneud cais, ewch i https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus neu am ymholiadau cysylltwch â penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Rhagfyr 2022 am 16:00.  Ni chaiff ffurflenni cais a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried.

Gallwch weld fersiwn print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hon drwy gysylltu â 03000 255454.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Rhagfyr 2022
Rhagor o wybodaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14