Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cadeirydd/Aelodau Bwrdd Ymgynghorol Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Dyddiad cau: 1 Medi 2022

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n cynllunio a monitro pob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg i oedolion – o lunio cyrsiau ac adnoddau i hyfforddiant tiwtoriaid, ymchwil a data, marchnata a chyfathrebu.

Mae’r Ganolfan yn gweithio gyda rhwydwaith o un ar ddeg o ddarparwyr, sy’n cynnal cyrsiau ar ei rhan yn rhithiol ac mewn cymunedau ledled Cymru.

Mae’r Ganolfan wedi bodoli ers 2016, ac mae ganddi gytundeb gyda Lywodraeth Cymru i barhau gyda’i gwaith tan hyd at 31 Gorffennaf 2027. Mae’r Ganolfan yn cael ei chartrefu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Am fwy o fanylion, darllenwch Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Ganolfan.

Rydym yn awyddus i benodi Gadeirydd ac aelodau annibynnol newydd i weithio ochr yn ochr â’r aelodau annibynnol sefydledig i wasanaethu ar ein Bwrdd Ymgynghorol sy’n ein cynghori ar ddatblygiadau yn y maes Dysgu Cymraeg.

Mae angen i’r aelodau a benodir drwy’r drefn ymgeisio fod yn rhai sydd â gwybodaeth am y system Dysgu Cymraeg ac yn awyddus i wneud cyfraniad cadarnhaol i’r sector Dysgu Cymraeg ar sail eich gwybodaeth a’ch profiad.

Ceir rhagor o wybodaeth am y swyddi yn y swydd ddisgrifiad ategol a hefyd ar www.dysgucymraeg.cymru/swyddi.

Rydym wedi ymrwymo i wella amrywiaeth y Cyngor ac i sicrhau aelodaeth sy’n adlewyrchu proffil y Coleg a’i dysgwyr, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o bob oed a chefndir.

Dylid cyflwyno ceisiadau trwy: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/  Cesglir gwybodaeth monitro cydraddoldeb trwy’r broses hon hefyd.

Disgwyliwn wahodd ymgeiswyr ar y rhestr fer am gyfweliad ym mis Medi neu Hydref 2022.

Gellir cyfeirio ymholiadau anffurfiol at Efa Gruffydd Jones, Prif Weithredwr Dysgu Cymraeg ar: efa.gruffudd.jones@dysgucymraeg.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Medi 2022
Rhagor o wybodaeth
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22