Llywodraeth Cymru

Cadeirydd ac Aelodau

Dyddiad cau: 2 Medi 2022

CWMNI ADNODDAU

Tâl:

Cadeirydd – £114 y dydd, ynghyd a threuliau rhesymol – hyd at 5 diwrnod y mis

Aelod – £92 y dydd, ynghyd a threuliau rhesymol – hyd at 3 diwrnod y mis

Ymgorfforwyd Adnodd, is-gwmni cyfyngedig trwy warant o Lywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2022, i oruchwylio’r gwaith o ddarparu a chomisiynu adnoddau addysgol a deunyddiau ategol dwyieithog i gefnogi dysgu ac addysgu Cwricwlwm i Gymru a’i gymwysterau. Mae darpariaeth deunyddiau dysgu ac addysgu yn elfen hanfodol er mwyn sicrhau hygrededd y cwricwlwm, ac o ran sicrhau’r ymrwymiad angenrheidiol gan ymarferwyr i’w wireddu.  Mae Cwricwlwm i Gymru yn arloesol, yn uchelgeisiol ac yn heriol ac felly mae’n gofyn am ddull hollol wahanol a’r un mor uchelgeisiol o ddatblygu adnoddau a deunyddiau ategol wrth iddo gael ei wreiddio dros y blynyddoedd.

Rydym yn edrych i benodi Cadeirydd a chwech Aelod i Fwrdd y cwmni.

Dyma gyfle cyffrous i roi arweiniad a chyfeiriad i gwmni sydd newydd ei sefydlu, gyda’r dasg o sicrhau darpariaeth o ddeunyddiau addysgu a dysgu addysgol pwrpasol o ansawdd uchel yn y Gymraeg a’r Saesneg ar yr un pryd.

Bydd y cwmni yn darparu trosolwg strategol i’r broses o gomisiynu adnoddau addysgol. Bydd yn sefydlu proses genedlaethol i adnabod anghenion  a chomisiynu yn unol a’r anghenion rheini, gan sicrhau tegwch yn y ddarpariaeth a mynediad i adnoddau Cymraeg a Saesneg. Bydd yn datblygu fframwaith sicrhau ansawdd ar gyfer comisiynu adnoddau a deunyddiau ategol, gan sicrhau fod yr hyn a gynhyrchir yn cyd fynd gyda 4 diben cwricwlwm i Gymru a’u bod yn cefnogi’r cyd destun lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Un o brif egwyddorion comisiynu fydd hwyluso’r cyd-awduro ar draws sectorau, rhwng athrawon a chyhoeddwyr er mwyn sicrhau bod talent yn cael ei gydnabod, ei feithrin a’i ddatblygu.

Bydd yn dwyn ynghyd ac yn rhoi mynediad i rwydwaith eang o ddarparwyr ac arbenigwyr o wahanol feysydd, ac fe fydd yn buddsoddi mewn sgiliau a chapasiti yn y sector gyhoeddi adnoddau addysgol yng Nghymru, gan sicrhau dull cyd gysylltiedig.

Ni fydd y Cwmni yn cyhoeddi adnoddau a deunyddiau ategol ei hun.

Am fanylion pellach ac i wneud cais, ewch i https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus neu am unrhyw ymholiadau pellach cysylltwch â penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Gellir derbyn fersiwn sain, print bras neu Braille o’r hysbyseb yma drwy ffonio 03000 255454.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Medi 2022
Rhagor o wybodaeth
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22