Awdurdod Cyllid Cymru

Cadeirydd y Bwrdd

Dyddiad cau: 5 Mehefin 2022

Lleoliad: De Ddwyrain Cymru

Cyflog: 400 y dydd a threuliau rhesymol – 2 i 4 diwrnod y mis

Dyddiad cau: 16:00, 5 Mehefin 2022

Amdanom ni

Yn Awdurdod Cyllid Cymru, rydym ni’n rheoli dwy dreth ddatganoledig a ddyluniwyd ac a grëwyd ar gyfer Cymru i helpu ariannu gwasanaethau cyhoeddus Cymru. Ar hyn o bryd rydym ni’n rheoli Treth Trafodiadau Tir – treth tir y dreth stamp yng Nghymru – a Treth Gwarediadau Tirlenwi.

Rydym yn sefydliad digidol, data-alluog, ‘wedi’i arwain gan bobl’. Mae gennym weithlu ymgysylltiol iawn o tua 85 o bobl sy’n gweithio ar draws 15 o wahanol broffesiynau.

Ar ein gorau, rydym yn cydweithio mewn ffordd sy’n arloesol, yn gydweithredol ac yn garedig. Rydym wedi’n rhestru ymhlith y 5 sefydliad uchaf yn Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil bob blwyddyn.

Bydd cyfnod swydd ein Cadeirydd yn dod i ben ym mis Hydref. Rydym yn chwilio am Gadeirydd i’n Bwrdd i ymuno â ni o’r hydref ymlaen.

Ynglŷn â’r rôl

Fel ein Cadeirydd nesaf, byddwch yn arwain y Bwrdd mewn ffordd sy’n gosod y naws ar gyfer y sefydliad, gan werthfawrogi amrywiaeth a meithrin a hwyluso trafodaeth agored.

Dylech allu cymhwyso gwybodaeth am arfer gorau traws-sector er mwyn cefnogi ACC wrth reoli ei heriau a risgiau.

Gan weithio’n agos gyda’r Prif Weithredwr ac aelodau eraill y Bwrdd byddwch yn helpu i graffu a cheisio sicrwydd am waith ACC ac yn cefnogi ei ddatblygiad.

Bydd disgwyl i chi hefyd ddangos y safonau uchaf o onestrwydd personol, a gweithredu fel llysgennad i ACC.

Byddem yn croesawu arbenigedd a phrofiad o gefnogi sefydliadau i ddod yn gwbl ddigidol a’u helpu i wneud y mwyaf o’u data er budd y gymdeithas yn ehangach.

Mae hwn yn gyfle unigryw i fod yn rhan o fywyd cyhoeddus Cymru, ac mae angen ymgeisydd unigryw. Gobeithiwn mai chi yw’r person hwnnw.

Lleoliad

Mae’n debygol y cynhelir cyfarfodydd naill ai wyneb yn wyneb neu yn ein swyddfeydd yn ne ddwyrain Cymru a/neu ar-lein. Darperir offer TG.

Ymrwymiad Llywodraeth Cymru

Mae hwn yn benodiad Gweinidogol Llywodraeth Cymru. Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, fydd yn penodi. Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i ymgorffori ym mhob agwedd ar ei gwaith gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus.

Croesewir ac anogir ceisiadau gan holl grwpiau ac rydym yn sicrhau na chaiff unrhyw un sy’n gwneud cais am swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth.

Cedwir at yr egwyddor o gystadleuaeth deg ac agored a phenodir ar sail teilyngdod.

Rydym yn gyflogwr Ymroddedig Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw un sy’n anabl ac y mae eu cais yn bodloni meini prawf gofynnol y swydd. Wrth ‘feini prawf gofynnol’ rydym yn golygu bod yn rhaid i chi ddarparu tystiolaeth i ni yn eich cais sy’n dangos eich bod yn gyffredinol yn bodloni’r lefel cymhwysedd ar gyfer y rôl ac unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiad a ddiffinnir fel rhai hanfodol. (Gweler y manylion llawn yn y pecyn.)

Dysgu mwy a gwneud cais

Am wybodaeth bellach ac i wneud cais, ewch i borth recriwtio Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus

Rydym yn croesawu trafodaethau anffurfiol am y rôl a bydd ACC yn eich helpu i benderfynu a yw hyn yn addas i chi.

Penodwyd Audeliss Executive Search i gefnogi ACC wrth benodi, ac maen nhw ar gael i drafod y rôl yn anffurfiol ac am unrhyw gyngor ar geisiadau ffurfiol.

I drafod unrhyw agwedd ar y rôl hwn, anfonwch e-bost at Louise Gore yn Audeliss yn: louise@audeliss.com

Gwybodaeth bellach

  • Bydd ceisiadau’n cau am 16:00 ar 5 Mehefin 2022. Ni fydd unrhyw gais a dderbynnir ar ôl hynny’n cael ei ystyried.
  • Cynhelir cyfweliadau ar 13, 14 ac 15 Gorffennaf 2022. Yn anffodus, nid oes modd cynnig unrhyw ddyddiad arall.
  • Gellir cael copi o’r hysbyseb hwn mewn print bras, Braille neu sain ar gais trwy ffonio 03000 255 454.
Enw’r cwmni neu sefydliad
Awdurdod Cyllid Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Mehefin 2022
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7