Llywodraeth Cymru

Cadeirydd y Pwyllgor Ymchwil ac Arloesi / Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil    

Dyddiad cau: 30 Medi 2022

Gweithio hybrid

4 diwrnod y mis

Tymor 5 mlynedd – bydd modd adnewyddu’r cytundeb am dymor 5 mlynedd pellach

£366 y diwrnod yn ogystal â chostau


Bydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, sydd i gael ei greu yn fuan, yn gorff hyd braich i Lywodraeth Cymru, a bydd yn dwyn ynghyd y swyddogaethau cyllid, goruchwylio a rheoleiddio ar gyfer addysg bellach, addysg uwch, prentisiaethau, chweched dosbarth, a gwaith ymchwil ac arloesi a ariennir gan y llywodraeth, gan ganolbwyntio ar y dysgwr, ac mewn ffordd sy’n ystyried anghenion busnes a chymunedol Cymru. Bydd y Comisiwn yn gorff arloesol allweddol a allai fod yn esiampl ryngwladol, gan mai dyma’r cyntaf o’i fath, a bydd yn cryfhau’r cysylltiadau ar draws y sector addysg ôl-orfodol ac yn sicrhau mwy o gysondeb a chyfleoedd i ddysgwyr.  Amcangyfrifir y bydd cyllideb flynyddol o tua £800m ar gyfer y corff, un o’r cyllidebau uchaf i’w dyrannu i gorff hyd braich yng Nghymru, a bydd ganddo weledigaeth uchelgeisiol gyfer y sector a fydd yn unigryw i Gymru.

Bydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn blaenoriaethu buddiannau dysgwyr, ac yn eu cefnogi i symud yn llyfn o addysg a hyfforddiant gorfodol i addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, a chael mwy o lais mewn materion sy’n effeithio arnyn nhw a’u haddysg. Bydd hefyd yn cefnogi cryfderau pob darparwr dysgu, pob un yn ategu’i gilydd, ac yn galluogi dysgwyr o bob oed i gael mynediad at ystod lawn o gyfleoedd addysg a hyfforddiant. Bydd angen i’r Comisiwn hefyd arwain y gwaith o greu system Addysg Drydyddol ac Ymchwil sy’n hygyrch ac yn effeithiol, sy’n cefnogi dysgu, asesu a chynnydd drwy gyfrwng y Gymraeg, ac sy’n ganolog i fywyd diwylliannol Cymru fel sydd wedi’i amlinellu yn Cymraeg 2050.

Mae’r rôl hon yn gyfle i arwain y gwaith o sefydlu Pwyllgor Ymchwil ac Arloesi’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, a fydd yn weithredol erbyn Ebrill 2024 (yn amodol ar Gydsyniad Brenhinol). Bydd y Pwyllgor yn chwarae rôl hanfodol o ran cynghori Bwrdd y Comisiwn ynghylch sut i arfer ei swyddogaethau ymchwil ac arloesi, a goruchwylio strategaeth, polisi a dyrannu cyllid ar gyfer gwaith ymchwil ac arloesi yn y sector addysg drydyddol yng Nghymru. Bydd datblygu ein sylfaen ymchwil ac arloesi o ran graddfa, ehangder a dyfnder, drwy fwy o ymgysylltu rhwng ein prifysgolion, ein colegau a’r sector preifat, y sector cyhoeddus, a’r trydydd sector yn rhan allweddol o waith y Comisiwn.

Bydd Cadeirydd y Pwyllgor Ymchwil ac Arloesi yn Ddirprwy Gadeirydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, gan gefnogi’r Cadeirydd i gyflawni nodau ac amcanion y Comisiwn. Ymhlith y cyfrifoldebau fydd y canlynol:

 • Cadeirio a hwyluso cyfarfodydd y Pwyllgor Ymchwil ac Arloesi, gan sefydlu trefniadau llywodraethiant effeithiol i sicrhau egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian
 • Arwain y Pwyllgor Ymchwil ac Arloesi o ran pennu cyfeiriad strategol swyddogaethau ymchwil ac arloesi’r Comisiwn
 • Sicrhau bod y Pwyllgor yn gweithredu o fewn y cylch gorchwyl y cytunwyd arno a bod unrhyw wrthdaro buddiannau yn cael ei reoli’n briodol er mwyn sicrhau uniondeb y Pwyllgor bob amser
 • Dirprwyo ar ran y Cadeirydd i hwyluso cyfarfodydd Bwrdd y Comisiwn
 • Cefnogi’r Cadeirydd i arwain Bwrdd y Comisiwn o ran pennu cyfeiriad strategol y Comisiwn ac asesu a gwerthuso’r gwaith o ddatblygu a gweithredu strategaeth fusnes, cynlluniau ac amcanion perfformiad y sefydliad, yn ôl yr angen
 • Cefnogi ac ymroi’n llawn i weithgarwch y Pwyllgor a’r Comisiwn i ymgysylltu â rhanddeiliaid, gan feithrin perthynas ag arweinwyr y sector ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol

Bydd gan ymgeiswyr:

 • Record fel arweinwyr ysbrydoledig ac uchel eu parch o yrru gwaith ymchwil ac arloesi yn ei flaen
 • Dealltwriaeth o amgylchedd ymchwil Cymru, y DU ac yn rhyngwladol
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth aeddfed o addysg a hyfforddiant ôl-orfodol
 • Record wych o ymgysylltu â rhanddeiliaid a’u hysbrydoli, mewn ffordd gynhwysol a chydweithredol, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth â chynrychiolwyr staff
 • Y gallu i siarad Cymraeg neu’r ymrwymiad i ddysgu’r iaith i lefel sylfaenol, gyda chefnogaeth

Mae’r ymrwymiad amser yn cynnwys amser ar gyfer cyfarfodydd bwrdd, paratoi, digwyddiadau, cyfarfodydd rhanddeiliaid a chyfarfodydd is-bwyllgorau. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4pm – Dydd Gwener, 30 Medi 2022. Am fanylion pellach ac i wneud cais ewch i https://tinyurl.com/ycybjb7v neu os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â thîm Odgers Berndtson yng Nghaerdydd ar 02920 783 050 neu e-bostiwch OdgersWalesPractice@odgersberndtson.com. Byddwn yn cydnabod pob cais.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Medi 2022
Rhagor o wybodaeth
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3