Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: 2 Rhagfyr 2022

£21,300 – £24,630

Lleoliad: Gwaith Haearn Blaenafon, Baddonau Rhufeinig Caerllion, Castell Coch, Castell Caerffili, Castell Cilgerran, Castell Cas-gwent, Castell Conwy, Castell Harlech, Castell Talacharn, Palas Esgobion Tyddewi, Abaty Ystrad Fflur, Abaty Tyndyrn, Llys a Chastell Tretŵr a Castell Caernarfon

Mae Cadw yn awyddus i ddarparu profiad o’r radd flaenaf i ymwelwyr yn y safleoedd sydd wedi’u staffio yn ei ofal. Ochr yn ochr â’n cyfrifoldeb statudol i warchod a hyrwyddo mynediad cyhoeddus i’r safleoedd hyn, rydym wedi ymrwymo i wneud y safleoedd yn lleoedd pleserus, perthnasol ac ysgogol i ymweld â nhw.

Mae gan geidwaid rôl hanfodol i gyflawni’r ymrwymiadau hyn drwy ddarparu safonau rhagorol o ran gwasanaeth cwsmeriaid ac ymgysylltiad cymunedol a sicrhau bod y safle’n gweithredu’n effeithlon ac yn ddiogel.

Mae ceidwaid yn gweithio fel tîm, dan arweiniad Prif Geidwad neu, mewn safleoedd llai o faint, Ceidwad Arweiniol, i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel i ymwelwyr. Mae’r ceidwad yn ymgymryd ag ystod o ddyletswyddau ymarferol i groesawu a chynorthwyo ymwelwyr, cynnal safonau uchel o gyflwyniad a diogelwch a gwerthu tocynnau mynediad, cofroddion a chyhoeddiadau i’r cyhoedd. Bydd disgwyl i geidwaid ymgymryd â’r dyletswyddau canlynol:-

  • Darparu croeso dwyieithog cynnes a chwrtais, nodi anghenion ymwelwyr a cheisio eu cynorthwyo i fwynhau eu hymweliad.
  • Ymateb yn effeithiol i ymholiadau ymwelwyr am y safle, ei hanes, ei gyfleusterau, gwasanaethau ychwanegol (e.e. addysg, digwyddiadau a llogi preifat), Cadw a’r ardal leol.
  • Gweithredu fel bod y safle’n ddiogel, yn weddus ac yn hygyrch i ymwelwyr, gan gymryd rhan mewn archwiliadau safle dyddiol.
  • Cefnogi’r gwaith o gynllunio a chyflwyno gweithgareddau a digwyddiadau hyrwyddo lleol a gweithio gyda chydweithwyr Cadw i gefnogi digwyddiadau a gweithgareddau arbennig gyda’r nod o gynyddu nifer yr ymwelwyr, amser crwydro, gwariant, boddhad a deilliannau dysgu.
  • Cefnogi’r gwaith o ddatblygu rôl y safle yn y gymuned, gan gysylltu â grwpiau buddiant lleol, cyrff twristiaeth a threftadaeth a busnesau.
  • Ymdrin ag arian parod a chynnal gweithdrefnau ariannol fel y nodir yn rheoliadau arian parod a chyfrifyddu Llywodraeth Cymru, gan gynnwys dilyn argymhellion archwilio a chanllawiau llywodraethu.
  • Cynhyrchu neu helpu i gynhyrchu ffurflenni misol yn unol â chanllawiau ariannol Llywodraeth Cymru a chynhyrchu gwybodaeth ychwanegol am berfformiad henebion, yn ôl y gofyn.
  • Gwerthu tocynnau mynediad, cofroddion a chyhoeddiadau, a gweithredu fel bod yr ardal fanwerthu’n cael ei chyflwyno’n ddeniadol a’i stocio’n briodol.
  • Cefnogi mentrau ehangach Cadw i gynhyrchu incwm drwy werthu aelodaeth a hyrwyddo safleoedd eraill.

Dyddiad cau: 02/12/2022, 16:00

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Rhagfyr 2022
Rhagor o wybodaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14