Llywodraeth Cymru

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Dyddiad cau: 15 Awst 2022

Tâl – £90-90k y flwyddyn ynghyd â Threuliau rhesymol -Llawn amser

Yng Nghymru rydym yn gwneud pethau’n wahanol.

Mae gennym gyfraith sy’n ein helpu ni i gyd i weithio gyda’n gilydd i wella ein hamgylchedd, ein heconomi, ein cymdeithas, a’n diwylliant. Er mwyn ein pobl, er mwyn ein planed. Ar gyfer nawr, ac ar gyfer ein dyfodol.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i gefnogi Cymru i gyflawni ei nodau llesiant a symud y wlad ymlaen at lwybr mwy cynaliadwy. Bydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol nesaf Cymru yn darparu’r arweinyddiaeth angenrheidiol i arwain a galluogi datblygu cynaliadwy yng Nghymru dros y cyfnod 2023-2030.

Mae Llywodraeth Cymru yn annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i wneud cais am benodiadau i gyrff Cyhoeddus.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 15 Awst 2022 (16:00).

I Ymgeisio neu am fwy o fanylion ac ewch i https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus neu i gael ymholiadau trwy e-bost penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Gall print bras, Braille neu fersiwn sain o’r hysbyseb hon gael yr hyn a gafwyd ar gais gan 03000 255454.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
15 Awst 2022
Rhagor o wybodaeth
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22