Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: 7 Hydref 2022

Campws yng Nghymru i’w drafod

£32,348 – £36,386 y flwyddyn


– AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.

Rydym ni nawr yn edrych am Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg i ymuno â ni ar sail llawn amser, cyfnod penodol o 12 mis, yn gweithio am 37 awr yr wythnos.

– Y RÔL –

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n cynllunio a monitro pob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg i oedolion – o lunio cyrsiau ac adnoddau i hyfforddiant tiwtoriaid, ymchwil a data, marchnata a chyfathrebu.

Erfyn Diagnostig y Ganolfan yw’r Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg. Nod y Gwiriwr yw darparu diagnostig cynhwysfawr, hawdd i’w ddefnyddio, er mwyn rhoi dangosydd o lefel Cymraeg cyfredol.  Bydd y Gwiriwr yn galluogi dysgwyr i ddeall eu lefel Cymraeg cyfredol, gan ganiatáu iddynt chwilio am gwrs Dysgu Cymraeg ar y lefel gywir. Mae’r Gwiriwr hefyd yn galluogi cyflogwyr i gael trosolwg cywir o’u gweithlu yn nhermau eu sgiliau Cymraeg, a all eu cynorthwyo wrth adnabod anghenion hyfforddi.

Gweler y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle bydd hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.

– AMDANOCH CHI –

Bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

 • Gradd mewn disgyblaeth berthnasol (neu’r profiad proffesiynol cyfwerth)
 • Profiad o weithio’n effeithiol fel unigolyn a fel rhan o dîm
 • Dealltwriaeth o egwyddorion dysgu iaith
 • Gwybodaeth am y CEFR a Chwricwlwm Cenedlaethol Cymraeg i Oedolion
 • Profiad o asesu a dadansoddi cyrhaeddiad ar gyfer y pedair sgìl iaith.
 • Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Sgiliau TG da gan gynnwys defnyddio pecynnau MS
 • Y gallu i gyflawni gwaith yn annibynnol, yn erbyn terfynau amser tynn
 • Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu addas ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd gyda’r gallu i argyhoeddi a dwyn perswâd
 • Barod a gallu deithio i fodloni gofynion sy’n ymwneud â’r swydd ac i weithio o amrywiol leoliadau pan fo angen

Byddai’n fuddiol pe bai gennych chi:

 • Cymhwyster neu hyfforddiant benodol mewn rheoli prosiectau
 • Profiad o:
 • weithio yn y sector Dysgu Cymraeg,
 • ddarparu cyngor ar ddysgu Cymraeg,
 • ddarparu hyfforddiant a/neu gefnogaeth o fewn maes cysylltiol,
 • ddefnyddio dadansoddiadau data i wneud newidiadau

BUDDION

– Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gŵyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

 • Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
 • Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
 • Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
 • Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
 • Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
 • Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
 • Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Felly os ydych chi’n awyddus i chwarae rhan bwysig yn cynnal ein prifysgol fel Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg, ymgeisiwch drwy’r botwm perthnasol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 7 Hydref 2022, 11:59pm

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Hydref 2022
Rhagor o wybodaeth
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3