Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru

Ymddiriedolwyr

Dyddiad cau: 25 Hydref 2022

Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru – ‘Cefnogi pobl sy’n byw gyda cholli golwg’

Dennu Ymddiriedolwyr Newydd

Eleni mae Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru  yn dathlu  140 mlynedd o ddarparu gwasanaethau i bobl sy’n colli eu golwg, mae’r elusen yn gobeithio recriwtio sawl Cyfarwyddwr gwirfoddol newydd i ymuno â’u tîm ymroddedig.

Mae’r elusen, sydd wedi’i leoli ym Mangor yn darparu llawer o wasanaethau i blant ac oedolion sydd wedi colli eu golwg. Ymhlith y gwasanaethau y maent yn eu darparu mae ; canolfan adnoddau , asesiadau a thechnoleg arbenigol, clybiau a grwpiau, recordio llyfrau lafar a llawer mwy o wasanaethau hanfodol eraill.

Dyma gyfle gwych i ymuno â grŵp bach o Gyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr ymroddedig sy’n  cyfarfod unwaith y mis naill ai wyneb-yn-wyneb neu drwy gyfrwng gyfarfod rhithiol.

Maent yn chwilio am unigolion sy’n barod i roi rhywfaint o’u harbenigedd a’u hamser i helpu i arwain a gwerthuso gwasanaethau’r elusen yn ogystal a datblygu gwasanaethau a chyfleoedd newydd ac arloesol .

Maent yn arbennig o awyddus i recriwtio rhai sydd â rhwydweithiau personol a phroffesiynol cryf a sgiliau ym maes trefniadaeth, cyllid, y gyfraith, busnes. Byddai profiad o weithio yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol hefyd o fantais. Byddant yn croesawu ymholiadau  gan rai sydd â phrofiad o wirfoddoli ar bwyllgorau neu gan bobl sydd am gymryd rhan am y tro cyntaf.

Ar ôl gadael ei rôl yn ddiweddar dywedodd cyn-cyfarwyddwr:

“ Mwynheais fy nghyfnod fel cyfarwyddwr gyda’r Gymdeithas yn fawr, wrth weithio’n agos gyda’r staff a’r gwirfoddolwyr i wneud penderfyniadau roeddem yn gallu eu rhoi ar waith yn gyflym , roedd yn hynod o braf cael gweithio gydag elusen leol a gweld newid go iawn yn digwydd bob mis er mwyn gwella a datblygu gwasanaethau i bobl ddall a rhannol ddall. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â rhywfaint o amser sbâr i ymweld â’r elusen yn 325 Stryd Fawr, Bangor, i weld dros eu hunain y gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud”

Os oes gennych ddiddordeb, neu os ydych yn gwybod am rywun a allai fod â diddordeb mewn gwneud cais i fod yn Gyfarwyddwr, ffoniwch Steven Thomas, Prif Weithredwr, ar 01248 353604.

Am fwy o wybodaeth am yr elusen gweler: Hafan | Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru (nwsb.org.uk)

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Hydref 2022
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22