Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cyfieithydd Cymraeg

Dyddiad cau: 30 Mai 2022

Adran Cyfathrebu Corfforaethol

Parhaol, 37 awr yr wythnos

GTAGC Gradd 06  £26,975 to £28,226 y flwyddyn


Mae gennym gyfle cyffrous i Gyfieithydd Cymraeg ymuno â’n tîm – rydym yn chwilio am y person iawn a all ddefnyddio ei sgiliau ieithyddol a’i wybodaeth arbenigol am faterion Cymraeg i helpu i sicrhau ein bod ni’n cyflawni ein hymrwymiadau dwyieithrwydd, yn ein cymunedau ac o fewn ein staff.

Mae ein hymrwymiad i’r iaith Gymraeg yn golygu mwy na thrin Saesneg a Chymraeg yn gyfartal yn unig. Mae achub bywyd a lleihau risg yn ganolog i’n gorchwyl fel gwasanaeth tan ac achub – ac mae’r iaith Gymraeg yn hanfodol i’n llwyddiant.

Gan weithio fel rhan o’r tîm Cyfathrebu Corfforaethol, bydd y Cyfieithydd Cymraeg yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth cyfieithu Cymraeg/Saesneg ysgrifenedig ar gyfer staff a chyhoeddiadau a chyfathrebiadau gwasanaeth tân ac achub i fodloni’r gofynion statudol a nodir yn safonau’r Gymraeg. Byddant hefyd yn darparu cyfieithu dogfennau ac adroddiadau, yn ogystal â gwasanaeth cyfieithu ar yr un pryd mewn cyfarfodydd a digwyddiadau eraill, yn unol â gofynion y Gwasanaeth.

A oes gennych yr arbenigedd i’n helpu i ddarparu’r gwasanaeth dwyieithog gorau posibl a sicrhau ein bod yn llwyddo i gyflawni ein hymrwymiad i’r Gymraeg?

Rydym yn chwilio am siaradwr Cymraeg rhugl, sydd wedi’i addysgu i lefel gradd mewn pwnc sy’n gysylltiedig â’r Iaith Gymraeg a chymhwyster cydnabyddedig mewn cyfieithu neu brofiad amlwg mewn sgiliau cyfieithu. Gyda sgiliau ysgrifennu a rhyngbersonol rhagorol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y gallu i gyfieithu, darllen a chywiro proflenni gan roi sylw craff i fanylion a chysondeb, wrth weithio i derfynau amser tynn.

Am ragor o wybodaeth am y rôl, gan gynnwys y disgrifiad swydd lawn a manyleb yr unigolyn, ewch i’r pecyn Gwybodaeth Recriwtio Cyfieithydd Cymraeg. Bydd angen i ymgeiswyr ddangos, gyda thystiolaeth, yn erbyn y meini prawf hanfodol fel yr amlinellir yn y disgrifiad swydd a manyleb yr unigolyn er mwyn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad.

Mae’r tîm fel arfer wedi eu lleoli yn Pencadlys y Gwasanaeth yn Llanelwy, ond rydym wedi cyflwyno polisi gweithio hyblyg i hyrwyddo gweithio rhithiol ac yn y cartref lle bo’n ymarferol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais ydi hanner dydd, 30.05.2022

(rhaid cyflwyno eich cais i Welsh Translator – Supertemps)

Byddwn yn cadw at y dyddiad cau ac ni fydd eithriadau.

Tra bod y broses recriwtio ar gyfer y rolau hyn yn cael ei rheoli gan Supertemps Ltd, bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cyflogi’r ymgeiswyr llwyddiannus yn uniongyrchol.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Disgrifiad swydd
Welsh-Translator-Information-1.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Mai 2022
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7