Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

Cynghorydd Defnyddwyr

Dyddiad cau: 11 Gorffennaf 2022

Rydym yn chwilio am bobl i ddarparu cymorth Defnyddwyr trwy sianeli ffôn a digidol i gleientiaid ledled Cymru a Lloegr, fel rhan o’r Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Chwilio am yrfa gyda chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith?

Rydym yn cynnig swydd dydd Llun i ddydd Gwener, 9yb i 5yh, heb unrhyw nosweithiau, penwythnosau, gwyliau banc na targedi gwerthu! Byddwch yn derbyn pecyn gwyliau blynyddol hael o 30 diwrnod yn ogystal â Gwyliau Banc. Rydym yn gyflogwr Cyflog Byw Cenedlaethol sy’n cynnig cyflog cychwynnol gystadleuol, ac rydym yn falch o’n diwylliant datblygu cryf gyda chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a datblygiad gyrfa. Rydym yn chwilio am bobl sydd â chefndir mewn gwasanaeth cwsmeriaid sy’n mwynhau helpu eraill a datrys problemau. Os yw hyn yn swnio’n dda ac yr hoffech wybod mwy, byddem wrth ein boddau i glywed wrthoch.

Oriau: Llawn-amser – 37 awr yr wythnos; Llun – Gwener

Cyflog: Dechrau o £19,285

Gwyliau: 30 diwrnod o wyliau blynyddol, a Gwyliau Banc yn ychwanegol

Dyddiad Cau: 11.07.2022

Dyddiad y Cyfweliad: 28.06.2022, 30.06.2022, 06.07.2022 a 12.07.2022

Dyddiad Cuchwyn Sefydlog: 18.07.2022

Lleoliad: yn ein swyddfa – Y Barri


Cymwysterau a Sgiliau.

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus:

 • brofiad o ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid naill ai wyneb i wyneb, dros y ffôn neu mewn amgylchedd ddigidol arall
 • sgiliau cyfathrebu rhagorol.
 • sgiliau mewnbynnu data a TG da.
 • Anogir ymgeisiadau yn yr iaith Gymraeg

Buddion:

Rydym yn cynnig pecyn tâl deniadol gyda thelerau ac amodau cyflogaeth ragorol gan gynnwys:

 • Cyflog cychwynnol gystadleuol
 • Cydbwysedd bywyd a gwaith rhagorol
 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu gyrfa
 • Cynllun pensiwn
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr wedi’i ddarparu gan Health Assured

Dyletswyddau:

 • Ateb ymholiadau cwsmeriaid sy’n dod i fewn
 • Ymgysylltu â chwsmeriaid mewn modd gyfeillgar a phroffesiynol wrth wrando ar eu pryderon
 • Cynnig cefnogaeth ac atebion i gwsmeriaid yn unol â’n pholisïau

i wneud cais:

Cewch mwy o fanylion ar ein gwefan ar www.cacv.org.uk

Ymgeiswch trwy anfon eich CV a llythyr cais â uchafrif o 250 o eiriau, yn egluro pam mae gennych ddiddordeb yn y swydd, beth gallwch ymrhoi i’r cwmni a pa sgiliau, profiadau a diddordebau sy gennych sy’n eich wneud chi’n addas i’r swydd Cynghorydd Defnyddwyr i:  recruitment@cacv.org.uk

Mae’r prosiect wedi cael ei gefnogi gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg
Dyddiad cau i ymgeiswyr
11 Gorffennaf 2022
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol Hŷn (SGH)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol (SG)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Antur Waunfawr

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Gorffennaf 20
Cadw

Ceidwad – Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Dyddiad cau: Gorffennaf 18
Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Ffiseg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd ar ddyletswydd

Dyddiad cau: Gorffennaf 17
Menter a Busnes

Swyddog Marchnata

Dyddiad cau: Gorffennaf 12