Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: 6 Hydref 2022

Caerfyrddin, ond dylid gallu gweithio mewn lleoliadau eraill, yn ôl yr angen

£37,474 – £43,414 y flwyddyn


– AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.

Rydym ni’n awr yn edrych am Darlithydd : Cyfrwng Cymraeg i ymuno â’n campws yn Caerfyrddin ar sail llawn amser, barhaol, yn gweithio am 37 awr yr wythnos.

– Y RÔL –

Rydym yn chwilio am addysgwr brwd, ac unigolyn ymroddgar, sy’n awyddus i chwarae rhan allweddol yng nghamau nesaf datblygiad yr Athrofa, a thrwy hynny gael dylanwad cadarnhaol ar ein pobl ifanc a’r proffesiwn.

Bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn gweithgarwch allanol / masnachol yn ôl y gofyn a, lle bo’n briodol prosiectau wedi’u caffael sy’n ymwneud yn benodol â’r cyfnod cynradd. Bydd yn uchel ei gymhelliant ac yn rhannu uchelgais yr Athrofa i wella bywydau pobl ar draws Cymru gan ddefnyddio grym addysg.

Byddwch yn cefnogi rhaglenni Addysg Athrawon yr Athrofa, gan addysgu darpar fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Er y byddwch yn cynnal ffocws cynradd, bydd hyn yn debygol o gynnwys cynorthwyo gydag amrywiol lwybrau (h.y. uwchradd) a modylau ar draws y gyfres o raglenni Addysg Athrawon a gynigir o fewn PDPA.

Bydd y rôl yn cynnwys gwneud pa gyfraniad bynnag sy’n angenrheidiol i gefnogi gweithredu strategaeth addysg ehangach Llywodraeth Cymru a Chenhadaeth ein Cenedl.

Gweler y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle bydd hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.

– AMDANOCH CHI –

I gael eich ystyried fel Darlithydd : Cyfrwng Cymraeg, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

 • Gradd anrhydedd mewn pwnc perthnasol
 • Dyfarniad Statws Athro Cymwysedig
 • Gwybodaeth gynhwysfawr am addysgu’r cwricwlwm cynradd
 • Tystiolaeth o hanes cadarn a llwyddiannus o gyflwyno a datblygu dysgu ac addysgu
 • Profiad o gyfrannu at asesu, cymedroli, a monitro gwaith ac astudio academaidd
 • Profiad o ofal bugeiliol a chymorth i ddysgwyr ar gyfer myfyrwyr
 • Tystiolaeth o ymgysylltu’n briodol â gofynion sicrhau ansawdd a rheoleiddio
 • Sgiliau rhyngbersonol, cyflwyno a chyfathrebu
 • effeithiol
 • Sgiliau a phrofiad o arweinyddiaeth ym maes addysg, a phan fo’n briodol, y gallu i reoli a symbylu staff yn effeithiol
 • Dealltwriaeth o’r cwricwlwm
 • sydd ar y gweill ar gyfer Cymru a rôl briodol Meysydd Dysgu a Phrofiad
 • Gallu i gyfathrebu’n rhugl (ar lafar ac yn ysgrifenedig) drwy gyfrwng y Gymraeg i safon uchel

Byddai’n fuddiol pe bai gennych chi:

 • Cymhwyster ôlraddedig lefel uwch (gradd Meistr neu uwch) sy’n berthnasol i’r swydd (neu eich bod yn gweithio tuag at gymhwyster o’r fath).
 • Tystiolaeth o weithio o fewn neu wrth ochr cyrff AU a chyrff cysylltiedig
 • Portffolio ymchwil cryf
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o God Ansawdd yr ASA, gwybodaeth am / cynefindra ag AGA ac addysg uwch

BUDDION

– Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gŵyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

 • Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
 • Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
 • Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
 • Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
 • Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
 • Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
 • Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Felly os ydych chi’n awyddus i chwarae rhan bwysig yn cynnal ein prifysgol fel Darlithydd : Cyfrwng Cymraeg, ymgeisiwch drwy’r botwm perthnasol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 6 Hydref 2022, 11:59pm

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Hydref 2022
Rhagor o wybodaeth
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3