Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: 16 Rhagfyr 2022

Canolfan Addysg Meddygol

Ysgol Meddygaeth

Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Rhif y swydd: 14818BR

Mae cyfle wedi codi i ymuno â’r Ganolfan Addysg Feddygol fel Athro – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg, i ehangu ei chyfadran academaidd ddwyieithog Cymraeg/Saesneg. Bydd yr ymgeisydd yn gweithio’n agos gyda thîm, staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid allanol y rhaglen i gyflwyno addysg sy’n seiliedig ar dystiolaeth a chefnogi’r myfyrwyr drwy eu taith addysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn addysgu yn rhan o’r rhaglen MBBCh israddedig, gan gynnwys datblygu, cyflwyno a gwerthuso modiwlau/rhaglenni cyfrwng Cymraeg/dwyieithog.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd a ledled Cymru sy’n gweithio tuag at gyflawni nod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sef rhoi statws llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng addysgu ac ymchwil yn sector y prifysgolion. Mae angen y rôl yn benodol i hwyluso grwpiau Dysgu Seiliedig ar Achosion felly bydd angen iddynt allu ymrwymo i oriau addysgu penodol ar ddyddiau Llun/Gwener yn ystod semester yr Hydref a dyddiau Mawrth/Gwener yn ystod semester y Gwanwyn (mis Medi tan fis Mehefin).

Bydd hefyd yn goruchwylio a chefnogi myfyrwyr israddedig, ac yn ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol academaidd yn y rhaglen yn ôl y gofyn; gan geisio rhagoriaeth mewn addysgu ac ysbrydoli eraill i wneud yr un fath.

Dylai ymgeiswyr feddu ar gymhwyster ôl-raddedig ar lefel 7 (neu gyfwerth) mewn pwnc sy’n gysylltiedig â’r biofeddygol neu ofal iechyd neu brofiad perthnasol, y gallu diamheuol i addysgu ar lefel israddedig/ôl-raddedig drwy gymhwyster addysgu, sgiliau cyfathrebu (Cymraeg/Saesneg) rhagorol a’r gallu i gyflwyno syniadau cymhleth a chysyniadol yn eglur ac amrywiaeth o gyfryngau.

Mae’r gallu i gynnig cefnogaeth fugeiliol briodol i fyfyrwyr, gwerthfawrogi anghenion ac amgylchiadau myfyrwyr unigol, a bod yn diwtor personol iddynt yn y Gymraeg a’r Saesneg yn allweddol i’r rôl.

Mae rhuglder yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Os oes gennych ymholiadau anffurfiol ynglŷn â’r rôl hon, cysylltwch a Dr Awen Iorwerth, Darlithydd Clinigol (Arweinydd Academaidd y Gymraeg) drwy ebostio iorwertha@caerdydd.ac.uk

Oriau amrywiol sydd i’r swydd hon (rhagwelir y bydd yn cynnwys 168 o oriau’r flwyddyn, a byddwn yn cytuno ar y patrwm gwaith maes o law), yn benagroed ac mae ar unwaith.

Cyflog: £35,333 – £42,155 y flwyddyn, pro rata (Gradd 6), ond rhagwelir mai £35,333 y flwyddyn, pro-rata fydd uchafswm y cyflog cychwynnol.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a sicrhau amgylchedd gwaith cynhwysol. Rydym o’r farn y gellir gwneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod o staff o lawer o gefndiroedd gwahanol. Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned beth bynnag fo’u rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth drawsryweddol, statws perthynas, crefydd neu gred, cyfrifoldebau gofalu, neu oed.  Wrth helpu ein gweithwyr i sicrhau cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywyd personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu’r swydd neu weithio’n hyblyg.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Caerdydd
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Rhagfyr 2022
Rhagor o wybodaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14