Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: 5 Medi 2022

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth

£31,406 a £35,326 y flwyddyn


– AMDANOM NI –

Geiriadur Prifysgol Cymru yw unig eiriadur hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg. Fe’i sefydlwyd ym 1921, a chyhoeddwyd yr argraffiad cyntaf rhwng 1950 a 2002. Bellach mae ar gael ar y we ac ar apiau am ddim. Mae tîm o saith o staff yn diweddaru’r Geiriadur yn barhaus ac yn ychwanegu erthyglau newydd ato.

Cartref y Geiriadur yw Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru sydd yn sefydliad ymchwil o fri rhyngwladol. Cyllidir y Geiriadur drwy fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Rydym yn gobeithio penodi dwy swydd Golygydd Cynorthwyol i ymuno â’r tîm yn y Ganolfan yn Aberystwyth, ar sail barhaol.

– Y RÔL –

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol am y swydd hon. 

Yn y swydd hon byddwch yn:

 • Gweithio fel rhan o’r tîm sy’n cynhyrchu Geiriadur Prifysgol Cymru, gwaith a ystyrir yn awdurdod byd-eang ar eirfa’r iaith Gymraeg drwy’r oesoedd
 • Drafftio erthyglau newydd i GPC mewn system gyfrifiadurol bwrpasol (iLEX) gan ymchwilio i hanes gair a chwilio am dystiolaeth amdano yng nghasgliadau slipiau a chronfeydd testunol yr uned ac ar lein. Ailolygu a diweddaru erthyglau sydd eisoes yn GPC.
 • Gwirio dyfyniadau yn erbyn y ffynonellau gwreiddiol (boed ar lein, mewn llawysgrif, neu mewn print) yn y swyddfa, llyfrgell y Ganolfan, neu’r Llyfrgell Genedlaethol.
 • Darllen a chywiro proflenni.
 • Cyflwyno gwaith y Geiriadur i gynulleidfaoedd academaidd ac i’r cyhoedd drwy gyfrwng papurau cynhadledd, seminarau, erthyglau, cyfweliadau gyda’r cyfryngau, cyfarfodydd, ac yn y blaen.

Gweler y Swydd-Ddisgrifiad am fanylion pellach, lle bydd hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.

– AMDANOCH CHI –

I gael eich ystyried fel Golygydd Cynorthwyol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

 • Gradd Anrhydedd dda neu gymhwyster uwch mewn Cymraeg, Astudiaethau Celtaidd, neu bwnc perthnasol
 • Gradd ymchwil (PhD neu Feistr) neu brofiad proffesiynol cyfatebol
 • Rhugledd i’r lefel uchaf yn y Gymraeg a’r Saesneg a sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y ddwy
 • Dealltwriaeth dda o ramadeg a chystrawen Cymraeg Cyfoes
 • Gwybodaeth gyffredinol eang
 • Sgiliau datrys problemau a’r gallu i feddwl yn rhesymegol
 • Hyfedredd TG gyda gwybodaeth sylfaenol am Microsoft Word a Microsoft Excel
 • Parodrwydd i ddysgu sut i ddefnyddio meddalwedd y Geiriadur, megis iLEX a Filelocator Pro
 • Ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol, ysgolheictod, ac ymchwil
 • Sgiliau trefnu a rheolaeth bersonol dda
 • Sgiliau rhyngbersonol da a pharodrwydd i gyfathrebu â’r cyhoedd
 • Parodrwydd i ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant perthnasol ac i hyfforddi staff newydd
 • Ymrwymiad amlwg i gydweithio fel rhan o dîm
 • Ymrwymiad amlwg i gydraddoldeb ac amrywiaeth wrth weithio
 • Parodrwydd i weithio’n hyblyg er mwyn cyflawni gofynion y rôl

– BUDDION –

Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gŵyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol.

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

 • Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
 • Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
 • Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
 • Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
 • Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
 • Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
 • Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Manylion cyswllt: swyddi@pcydds.ac.uk

Dyddiad cau: 5 Medi 2022, 11:59pm

Dyddiad cyfweld arfaethedig: 21 Medi 2022

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Disgrifiad swydd
Description-Golygyddion.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Medi 2022
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22