Cyngor Sir Ynys Môn

Pennaeth Democratiaeth

Dyddiad cau: 11 Gorffennaf 2022

Uned: Busnes Y Cyngor (Cyfreithiol a Polisi)

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: Graddfa 10, tua £56,000 y flwyddyn

Cytundeb: Parhaol

Rydym yn chwilio am arweinydd profiadol i fod yn Bennaeth Democratiaeth sy’n deall sefyllfa unigryw Ynys Môn fel sir ac a fydd yn gallu gweithio gyda’n Haelodau Etholedig, y tîm arweinyddiaeth, ein staff yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol.

Fel arweinydd Gwasanaethau Democrataidd yr Awdurdod, prif rôl deilydd y swydd yw ymgymryd â rôl statudol Pennaeth Democratiaeth yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. Bydd y Pennaeth Democratiaeth yn arwain a rheoli gweinyddiaeth effeithiol Gwasanaethau Democrataidd y Cyngor.

Rydym yn chwilio am unigolyn o ansawdd uchel i ymuno â ni, sy’n dal gwerthoedd gwasanaeth cyhoeddus ac sy’n angerddol am ragoriaeth wrth ddarparu gwasanaethau.

Ewch i’r wefan isod am ragor o fanylion: https://www.ynysmon.llyw.cymru/Gyrru-Mon-Ymlaen

Dyddiad Cau: 23:59  11/07/2022

E-bost: JobsSwyddi@YnysMon.llyw.cymru

Ffôn: 01248 752976

Cyfeirnod Swydd: CB010921-5

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Ynys Môn
Disgrifiad swydd
SDd-Pennaeth-Democratiaeth.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
11 Gorffennaf 2022
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol Hŷn (SGH)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol (SG)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Antur Waunfawr

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Gorffennaf 20
Cadw

Ceidwad – Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Dyddiad cau: Gorffennaf 18
Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Ffiseg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd ar ddyletswydd

Dyddiad cau: Gorffennaf 17
Menter a Busnes

Swyddog Marchnata

Dyddiad cau: Gorffennaf 12