Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: 14 Rhagfyr 2022

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Y gydnabyddiaeth ariannol ar gyfer rôl Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yw £15,936 y flwyddyn, yn seiliedig ar 4 diwrnod y mis.

Lleoliad: Baglan, Port Talbot

Rydym yn recriwtio Aelod Annibynnol (Cyffredinol) o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Dyma gyfle gwych i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch profiad o gyllid, datblygu sefydliadol/datblygu pobl, gwasanaethau i ddefnyddwyr neu gleifion, ystadau a deallusrwydd busnes i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chymunedau ym Mae Abertawe, gan helpu i siapio dyfodol gofal iechyd yn GIG Cymru.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn sefydliad mawr a chymhleth. Rydym yn comisiynu ac yn darparu’r holl wasanaethau iechyd yn y gymuned ac mewn ysbytai ar gyfer bron i 400,000 o breswylwyr. Mae llawer mwy yn defnyddio ein gwasanaethau trydyddol arbenigol. Ein nod yw cefnogi iechyd a llesiant ein poblogaeth a chyflawni canlyniadau iechyd gwell, bob amser. Mae gennym strategaeth sefydliadol uchelgeisiol sy’n cyd-fynd yn agos â chyd-destun polisi a deddfwriaeth blaengar Cymru, gan gynnwys newid i atal a gofal sylfaenol, integreiddio â gwasanaethau cymdeithasol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Fel aelod annibynnol, bydd disgwyl ichi chwarae rhan lawn a gweithredol yn llywodraethiant y Bwrdd Iechyd, o safbwynt clinigol a chorfforaethol. Bydd disgwyl ichi gynnig i’r Bwrdd farn annibynnol ar faterion yn ymwneud â pherfformiad, apwyntiadau allweddol, edrych i’r dyfodol ac atebolrwydd. Byddwch hefyd yn cydweithio â phartneriaid lleol a chenedlaethol.

Bydd aelod annibynnol yn cael ei benodi am hyd at bedair (4) blynedd yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiannol o bedwar (4) diwrnod, o leiaf, y mis gan ddibynnu ar alw’r sefydliad ond mae’n aml yn fwy na’r gofyniad sylfaenol.

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol megis menywod, pobl anabl a phobl ethnig leiafrifol, a’r sgiliau sydd gennych i wneud cyfraniad yn y meysydd hyn.

Sylwch mai’r dyddiad cau yw 14/12/2022 am 4pm.

Ni fydd ffurflenni cais a geir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Disgwylir cynnal cyfweliadau ym mis Chwefror 2023.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Rhagfyr 2022
Rhagor o wybodaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14