Llywodraeth Cymru

Penodi Aelodau

Dyddiad cau: 12 Rhagfyr 2022

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU 

Ydych chi’n credu bod y celfyddydau’n gallu newid bywydau?

Ydych chi’n credu y dylen nhw fod ar gael i bawb?

Ydych chi’n ymwybodol o effaith y celfyddydau a’u manteision i iechyd, cyfoeth a llesiant yng Nghymru?

Cyfleoedd cyffrous i gyfrannu at ddatblygiad y celfyddydau yng Nghymru

Aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru

Tua 1.5 diwrnod y mis

Di-dâl, bydd costau teithio a chynhaliaeth yn cael eu talu

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Mae Llywodraeth Cymru’n gwahodd ceisiadau i ddau unigolyn wasanaethu fel aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yr unigolion hyn yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Cyngor Celfyddydau Cymru i gyflawni ei flaenoriaethau strategol o hyrwyddo diwylliant bywiog, amrywiol a chynhwysol a sector gelfyddydol sy’n gynaliadwy ac arloesol.

Bydd y penodiad yn dechrau ym mis Ebrill 2023 ac os byddwch yn cael eich penodi, byddwch yn chwarae rôl bwysig yn cyflawni ymrwymiadau polisi strategol Llywodraeth Cymru i hyrwyddo diwylliant cyfoethog ac amrywiol, a sector celfyddydau cynaliadwy, hyfyw ac arloesol.

Mae disgwyl i Aelodau’r Cyngor:

  • Gymryd rhan yng ngweithgareddau’r Cyngor a chyfrannu’n effeithiol atynt, yn enwedig o ran diffinio a datblygu ei gyfeiriad strategol, pennu a chyflawni amcanion heriol, a chefnogi polisi Llywodraeth Cymru;
  • Adolygu, craffu, herio a chefnogi’r Pwyllgor Gwaith;
  • Hyrwyddo safonau uchel o briodoldeb wrth reoli arian cyhoeddus, a sicrhau bod gweithgareddau’r Cyngor yn cael eu cynnal yn effeithlon ac yn effeithiol, gan sicrhau gwerth am arian o fewn fframwaith o arfer gorau, rheolaidd-dra a phriodoldeb;
  • Cymryd rhan yn y broses gynllunio corfforaethol, gan gynnwys cytuno ar gynlluniau cyllideb blynyddol ar gyfer rhaglenni gweithredol a gweithgarwch corfforaethol;
  • Gweithio fel rhan o Gyngor sy’n gwerthfawrogi gwahaniaeth yn bositif ac yn herio ymddygiadau anymwybodol;
  • Penodi, gyda chymeradwyaeth Llywodraeth Cymru, Brif Weithredwr, pe bai’r rheidrwydd yn codi;
  • Cymryd rhan weithredol mewn gwaith i ehangu mynediad a chreu sector a sefydliad celfyddydol cynhwysol yn unol â Chynllun Gweithredu Ehangu Ymgysylltiad Cyngor Celfyddydau Cymru a Chynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Cymru Llywodraeth Cymru a Chynllun Gweithredu LHDTQ+.

Er mwyn cryfhau a chydbwyso Aelodaeth y Cyngor a chyflawni blaenoriaethau strategol dros y tair blynedd nesaf, bydd angen i’r Aelodau ddangos y rhinweddau, y sgiliau a’r profiad i fodloni’r holl feini prawf hanfodol ar gyfer eu penodi: Mae manyleb lawn y person a’r meini prawf hanfodol wedi’u cynnwys ym mhecyn gwybodaeth yr ymgeiswyr.

Bydd y penodiad am dymor cychwynnol o dair blynedd ac fe fydd angen ymrwymiad o 1.5 diwrnod y mis ar fusnes y Cyngor a bydd angen mynychu holl gyfarfodydd y Cyngor mewn lleoliadau amrywiol yng Nghymru.  Mae’r swyddi hyn yn ddi-dâl er y bydd costau teithio a chynhaliaeth yn cael eu had-dalu.

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylai cyrff cyhoeddus gael aelodau o’r bwrdd sy’n adlewyrchu cymdeithas Cymru – pobl o bob cefndir – i’w helpu i ddeall anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell.  Dyna pam mae Llywodraeth Cymru’n annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i wneud cais am benodiad i gyrff cyhoeddus.  Mae croeso arbennig i geisiadau gan bob grŵp sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys menywod, pobl dan 30 oed, aelodau o leiafrifoedd ethnig, pobl anabl, pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar sail teilyngdod.

Am ragor o fanylion ac i wneud cais, ewch i https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus neu am ymholiadau cysylltwch â penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Rhagfyr 2022 am 16:00.  Ni chaiff ffurflenni cais a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried.

Gallwch weld fersiwn print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hon drwy gysylltu â 03000 255454.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Rhagfyr 2022
Rhagor o wybodaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14