Llywodraeth Cymru

Cadeirydd Bwrdd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil

Dyddiad cau: 30 Medi 2022

Gweithio hybrid

4 diwrnod y mis

Tymor 5 mlynedd – bydd modd adnewyddu’r cytundeb am dymor 5 mlynedd pellach


£394 y diwrnod yn ogystal â chostau

Bydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, sydd i gael ei greu yn fuan, yn gorff hyd braich i Lywodraeth Cymru, a bydd yn dwyn ynghyd y swyddogaethau cyllid, goruchwylio a rheoleiddio ar gyfer addysg bellach, addysg uwch, prentisiaethau, chweched dosbarth, a gwaith ymchwil ac arloesi a ariennir gan y llywodraeth, gan ganolbwyntio ar y dysgwr, ac mewn ffordd sy’n ystyried anghenion busnes a chymunedol Cymru. Bydd y Comisiwn yn gorff arloesol allweddol a allai fod yn esiampl ryngwladol, gan mai dyma’r cyntaf o’i fath. Bydd hyn yn cryfhau’r cysylltiadau ar draws y sector addysg ôl-orfodol ac yn sicrhau mwy o gysondeb a chyfleoedd i ddysgwyr.  Bydd gan y corff oddeutu 160 o staff ac amcangyfrifir y bydd cyllideb flynyddol o tua £800m, un o’r cyllidebau uchaf i’w dyrannu i gorff hyd braich yng Nghymru, a bydd ganddo weledigaeth uchelgeisiol unigryw ar gyfer y sector yng Nghymru.

Bydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn blaenoriaethu buddiannau dysgwyr, yn eu cefnogi ac yn eu grymuso i symud yn llyfn o addysg a hyfforddiant gorfodol i addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, a chael mwy o lais mewn materion sy’n effeithio arnyn nhw a’u haddysg. Bydd hefyd yn cefnogi cryfderau gwahanol pob darparwr dysgu, pob un yn ategu’i gilydd, ac yn galluogi dysgwyr o bob oed i gael mynediad at ystod lawn o gyfleoedd addysg a hyfforddiant, gan sicrhau system gynllunio genedlaethol a rhanbarthol gryfach. Bydd y Comisiwn hefyd yn arwain y gwaith o greu system Addysg Drydyddol ac Ymchwil sy’n hygyrch ac yn effeithiol, sy’n cefnogi dysgu, asesu a chynnydd drwy gyfrwng y Gymraeg, ac sy’n ganolog i fywyd diwylliannol Cymru fel sydd wedi’i amlinellu yn Cymraeg 2050.

Mae’r penodiad cynnar hwn yn rhoi cyfle gwirioneddol unigryw i’r Cadeirydd oruchwylio a gyrru’r gwaith o sefydlu a datblygu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, gyda’r nod o fod yn weithredol erbyn Ebrill 2024 (yn amodol ar Gydsyniad Brenhinol). Bydd y Cadeirydd yn chwarae rôl hanfodol gan ddarparu cyfeiriad strategol i gefnogi’r Comisiwn i adeiladu ar gryfderau ein system addysg bresennol er mwyn ymateb yn well i’r heriau a’r cyfleoedd sydd o’n blaenau. Unwaith y bydd y Comisiwn wedi’i sefydlu, bydd y Prif Swyddog Gweithredol yn arwain y corff yn y gwaith o gyflawni ei amcanion strategol a’i swyddogaethau cyfreithiol, er mwyn creu sector addysg drydyddol yng Nghymru sy’n ymgysylltu’n fwy, sy’n sicrhau cydraddoldeb ac sy’n rhagorol, gan flaenoriaethu buddiannau dysgwyr a chyfrannu at ffyniant cenedlaethol. Bydd datblygu ein sylfaen ymchwil ac arloesi o ran graddfa, ehangder a dyfnder, drwy fwy o ymgysylltu rhwng ein prifysgolion, ein colegau a’r sector preifat, y sector cyhoeddus, a’r trydydd sector yn rhan allweddol o waith y Comisiwn.

Yn atebol i Weinidog y Gymraeg ac Addysg, bydd y Cadeirydd yn llywio penderfyniadau’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil a’r camau a gymerir, gan roi cyngor ac adborth i Weinidogion a’r sectorau y mae’n eu goruchwylio. Ymhlith y cyfrifoldebau fydd y canlynol:

  • Gweithio ar y cynllun gweithredu gyda’r Prif Swyddog Gweithredol ac Uwch Swyddog Cyfrifol Llywodraeth Cymru ar Fwrdd y Rhaglen i sicrhau bod y Comisiwn yn weithredol mewn pryd ac yn addas i’w ddiben erbyn ei ddiwrnod gweithredu cyntaf
  • Arwain bwrdd y Comisiwn o ran pennu cyfeiriad strategol y Comisiwn, ac asesu a gwerthuso’r gwaith o ddatblygu a gweithredu strategaeth fusnes, cynlluniau ac amcanion perfformiad y sefydliad
  • Cefnogi a chymryd rhan lawn yn y gwaith o ymgysylltu â rhanddeiliaid y Comisiwn, gan feithrin cysylltiadauag arweinwyr sectorau ar draws Cymru, y DU ac yn rhyngwladol
  • Cadeirio Bwrdd y Comisiwn, gan roi trefniadau llywodraethiant effeithiol ar waith i sicrhau y cedwir at egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian

Bydd gan ymgeiswyr:

  • Y gallu i ddarparu cyfeiriad strategol ac arweinyddiaeth gydlynol mewn sefydliad cymhleth ar lefel bwrdd
  • Sgiliau cryf o ran arwain, cyfathrebu a meithrin perthynas; y gallu i ymdrin ag eraill mewn ffordd ddoeth a diplomataidd, ac i uno tîm a chydweithio’n effeithiol
  • Dealltwriaeth o lywodraethiant bwrdd, dyletswyddau cyfreithiol, cyfrifoldebau a rhwymedigaethau aelodaeth bwrdd, a rôl Cadeirydd
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o gyd-destun polisi addysg a hyfforddiant trydyddol Cymru, y DU ac yn rhyngwladol, a dealltwriaeth o’r heriau a’r cyfleoedd a ddaw yn sgil creu’r Comisiwn
  • Gallu profedig i herio meddylfryd ac annog trafodaeth agored, arloesi, a hyrwyddo cynwysoldeb ac amrywiaeth
  • Y gallu i siarad Cymraeg neu’r ymrwymiad i ddysgu’r iaith i lefel sylfaenol, gyda chefnogaeth

Mae’r ymrwymiad amser yn cynnwys amser ar gyfer cyfarfodydd bwrdd, paratoi, digwyddiadau, cyfarfodydd rhanddeiliaid a chyfarfodydd is-bwyllgorau. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4pm – Dydd Gwener 30 Medi 2022.

Am fanylion pellach ac i wneud cais ewch i https://tinyurl.com/3kbej46h neu os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â thîm Odgers Berndtson yng Nghaerdydd ar 02920 783 050 neu e-bostiwch OdgersWalesPractice@odgersberndtson.com. Byddwn yn cydnabod pob cais

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Medi 2022
Rhagor o wybodaeth
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3