Llywodraeth Cymru

Penodi Cadeirydd, Dirprwy Gadeirydd a chwe Aelod Anweithredol

Dyddiad cau: 1 Chwefror 2022

CORFF LLAIS Y DINESYDD AR GYFER IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

 Tâl cydnabyddiaeth: 

  • Cadeirydd − £256 y dydd/£15,400 y flwyddyn
  • Dirprwy Gadeirydd − £226 y dydd/£13,600 y flwyddyn
  • Aelod Anweithredol − £198 y dydd/£9,504 y flwyddyn

Ymrwymiad Amser: mae’r swyddi’n seiliedig ar ymrwymiad tybiedig:

  • Cadeirydd – Pum (5) diwrnod y mis.
  • Dirprwy Gadeirydd – Pum (5) diwrnod y mis.
  • Aelod Anweithredol – Pedwar (4) diwrnod y mis.

Fodd bynnag,  bydd hynny’n amodol ar ofynion y sefydliad a gall fod yn fwy na’r gofyniad sylfaenol.

Mae Llywodraeth Cymru am benodi Cadeirydd, Dirprwy Gadeirydd a chwe Aelod Anweithredol o Gorff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol a fydd yn cael ei sefydlu cyn bo hir. Bydd y sefydliad hwn yn un newydd ac uchelgeisiol a fydd yn dechrau ar ei waith ar 1 Ebrill 2023. Bydd Corff Llais y Dinesydd (CLlD) ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

  1. yn gorff annibynnol a fydd yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd ym maes iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, gan adlewyrchu’r gyd-ddibyniaeth rhwng y gwasanaethau hynny;
  2. â’r gallu i gynnig cyngor a chymorth mewn perthynas â chwynion am y GIG a chwynion yn ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol os nad oes gwasanaethau yn eu lle eisoes[1];
  3. yn un corff corfforaethol, er mwyn sicrhau cysondeb yn y trefniadau a’r gwasanaethau a ddarperir ledled Cymru;
  4. â phwerau statudol fel bod yn rhaid i gyrff cyhoeddus sy’n gyfrifol am ddarparu a sicrhau darpariaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol dalu sylw i sylwadau a wneir gan y Corff, ac fel bod yn rhaid iddynt wneud trefniadau i’w gefnogi wrth iddo arfer ei swyddogaethau.

Mae hwn yn gyfle unigryw a chyffrous i fod yn rhan o sefydliad a fydd yn gwneud gwahaniaeth i bobl Cymru. Bydd sefydlu CLlD yn fodd i gryfhau llywodraethiant ac atebolrwydd, bydd yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd ac yn gweithredu ar draws  maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd gofyn i’r Cadeirydd, y Dirprwy Gadeirydd a’r Aelodau Anweithredol chwarae rhan lawn a gweithgar wrth lywodraethu CLlD. Fel aelod llawn o’r bwrdd, bydd gofyn ichi gyfrannu at bennu strategaeth a chynlluniau’r sefydliad newydd hwn, a dyna pam y bydd y Bwrdd yn cael ei benodi’n fuan ym mis Ebrill 2022. Bydd disgwyl ichi hefyd herio mewn ffordd adeiladol, ymroi i waith y Bwrdd wrth iddo wneud penderfyniadau, a chraffu ar berfformiad y sefydliad o ran cyrraedd y nodau a’r amcanion y cytunir arnynt.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i wneud yn rhan annatod o bob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

I gael rhagor o fanylion ac i wneud cais, ewch i https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch drwy anfon e-bost i penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00, 1 Chwefror 2022. Ni fyddwn yn ystyried ffurflenni cais a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwnnw. Disgwylir i gyfweliadau ar gyfer swydd y Cadeirydd gael eu cynnal yn ystod mis Mawrth ac ar gyfer swyddi’r Dirprwy Gadeirydd a’r Aelodau Annibynnol yn ystod mis Ebrill.

I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hon, ffoniwch 03000255454.

[1] Ar ôl i CLlD gael ei sefydlu, bydd y Cynghorau Iechyd Cymuned a Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned, sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys, yn cael eu diddymu.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Chwefror 2022
Rhagor o wybodaeth