Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: 7 Hydref 2022

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Tâl: £21,408 y flwyddyn ynghyd â chostau teithio a threuliau rhesymol eraill o fewn terfynau rhesymol.

Ymrwymiad amser : 8 diwrnod y mis

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn darparu gwasanaethau gofal iechyd i bobl ledled Cymru, gan roi gofal clinigol ansawdd uchel ar sail anghenion cleifion lle bynnag a phryd bynnag y bo angen. Gyda bron i 4,000 o staff, mae ein gwasanaethau yn cynnwys gwasanaethau ambiwlans brys goleuadau glas, y gwasanaeth cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys a’r gwasanaeth 111. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r Ymddiriedolaeth wedi esblygu i fod yn un o’r gwasanaethau ambiwlans mwyaf blaengar yn glinigol yn y byd. Gwnaed cynnydd cadarn, ond mae cymdeithas yn parhau i newid a gwnaeth dyfodiad pandemig COVID-19 gryfhau ymrwymiad yr Ymddiriedolaeth i ddechrau ar gam nesaf ei thaith wrth iddi geisio elwa o’r gwersi a ddysgwyd o’r pandemig.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn chwilio am rai sgiliau penodol ar gyfer yr apwyntiad hwn a bydd yr Is-gadeirydd yn dangos y rhinweddau canlynol:

  • Profiad o arweinyddiaeth strategol ar lefel bwrdd mewn sefydliad sector cyhoeddus, sector preifat neu sefydliad trydydd sector
  • Ymrwymiad i ymgysylltu â’n staff, ein rhanddeiliaid a phobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau
  • Dealltwriaeth o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac ymrwymiad iddynt
  • Y gallu i gydweithio a gweithredu fel rhan o dîm i gyflawni targedau cyffredin
  • Y gallu i gymhwyso mewnwelediad strategol a phrofiad personol er budd ein staff, ein rhanddeiliaid a phobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau
  • Profiad o graffu a herio’n annibynnol wrth gynnal perthnasoedd adeiladol
  • Sgiliau cyfathrebu a/neu siarad cyhoeddus rhagorol

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i wneud yn rhan annatod o bob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 7 Hydref 2022. Ni fyddwn yn ystyried ffurflenni cais a ddaw i law wedi’r dyddiad hwn. Disgwylir cynnal cyfweliadau yn ystod mis Tachwedd 2022.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Hydref 2022
Rhagor o wybodaeth
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3