Cymwysterau Cymru

Rheolwr Cymwysterau

Dyddiad cau: 5 Medi 2022

Casnewydd, Gwent (gyda gweithio o bell)


Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am o leiaf pedwar Rheolwr Cymwysterau i ymuno â ni ar gontractau cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2025, gan weithio 37 awr yr wythnos.

Byddai gennym ddiddordeb mewn ystyried ceisiadau i ymgymryd â’r swyddi hyn fel cyfle secondiad o hyd at ddwy flynedd ar gyfer pob rôl.

Mae ein gweithwyr yn gweithio ar sail hybrid. Mae hyn yn golygu mai’r ganolfan gytundebol yw ein swyddfa ym Mharc Imperial, Casnewydd, NP10 8AR, ond y gall gweithwyr weithio’n hyblyg gyda chydbwysedd rhwng y cartref a’r swyddfa.

Ein nod yw penodi un siaradwr Cymraeg rhugl ar gyfer yr ymarfer recriwtio hwn.

Y Manteision

– Cyflog o £40,100 – £47,470 y flwyddyn

– 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod ar gau dros y Nadolig)

– Trefniadau gweithio hyblyg

– Aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil

Y Rôl

Fel Rheolwr Cymwysterau, byddwch yn ymuno â’r Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau i ddechrau.

Gan arwain ar brosiectau allweddol, byddwch yn ymwneud ag ystod eang o wahanol waith. Gall hyn gynnwys prosiectau ar gymwysterau ar gyfer y Cwricwlwm newydd i Gymru, cymwysterau galwedigaethol a thechnegol, adolygiadau sector, Tystysgrif Her Sgiliau (o fewn Bagloriaeth Cymru) neu Sgiliau Hanfodol Cymru.

Bydd eich gwaith yn broffil uchel ac yn ddylanwadol a byddwch yn chwarae rhan arweiniol mewn adolygu a diwygio cymwysterau.

Amdanat ti

I gael eich ystyried yn Rheolwr Cymwysterau, bydd angen y canlynol arnoch:

– Profiad o weithio ar lefel reoli mewn cyd-destun rheoleiddio, datblygu cymwysterau neu sicrhau ansawdd

– Profiad yn y sectorau cymwysterau, addysg neu hyfforddiant

– Profiad o reoli neu arwain prosiectau neu raglenni gwaith

– Profiad o ymgysylltu a thrafod ag ystod eang o randdeiliaid

– Dealltwriaeth amlwg o ddulliau o ddatblygu, adolygu, rheoleiddio neu sicrhau ansawdd cymwysterau a/neu raglenni addysg

– Dealltwriaeth amlwg o dirwedd cymwysterau ledled y DU

Byddai’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg o fudd mawr i’ch cais.

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Rheolwr Cydymffurfiaeth, Rheolwr Rheoleiddio, Rheolwr Rheoliadau Cymwysterau, Rheolwr Prosiect, neu Reolwr Rhaglen.

Felly, os ydych am ddatblygu eich gyrfa fel Rheolwr Cymwysterau, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae’r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae’r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymwysterau Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Medi 2022
Rhagor o wybodaeth
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22