Cymwysterau Cymru

Rheolwr Cynnwys

Dyddiad cau: 12 Hydref 2022

Casnewydd, Cymru

Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Rydym nawr yn chwilio am Reolwr Cynnwys i ymuno â ni yn barhaol, llawn amser gan weithio 37 awr yr wythnos.

Y Manteision

– Cyflog o £40,100 – £47,470 y flwyddyn

– 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau hyd at dri diwrnod dros y Nadolig)

– Trefniadau gweithio hyblyg

– Aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil

Mae hwn yn gyfle gwych i ddylunydd cynnwys profiadol ddefnyddio eu gwybodaeth a’u set sgiliau eithriadol trwy gynhyrchu cynnwys deniadol a chyffrous ar gyfer ein sefydliad.

Y Rôl

Fel y Rheolwr Cynnwys, byddwch yn helpu i gyflawni ein strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu i gefnogi cynlluniau uchelgeisiol i ddiwygio cymwysterau o 2027.

Gan gyfleu’r diwygiadau hynny i gynulleidfaoedd allweddol, byddwch yn defnyddio data a mewnwelediad i ddylunio a chyflwyno cynlluniau cynnwys a chyfathrebu strategol sy’n canolbwyntio ar y gynulleidfa ar gyfer ystod eang o brosiectau.

Byddwch hefyd yn olrhain effeithiolrwydd ein gweithgareddau cyfathrebu ac yn cynllunio a monitro gweithgareddau ymgyrchu, gan sicrhau bod cyllidebau a chynlluniau’n cael eu cyflawni ar amser.

Amdanat ti

I gael eich ystyried fel Rheolwr Cynnwys, bydd angen:

– Profiad o ddylunio cynnwys, datblygu a chyflwyno ymgyrchoedd

– Profiad o ddefnyddio data a mewnwelediad i ddylunio cynnwys ac ymgyrchoedd

– Profiad o ddatblygu naratif

– Profiad o ddarparu cyngor cyfathrebu ac ymgysylltu strategol

– Profiad o olrhain a monitro effeithiolrwydd cynnwys ac ymgyrchoedd

– Hanes rhagorol o ddarparu cynnwys hynod ddiddorol mewn fformatau lluosog

– Gradd mewn pwnc perthnasol neu brofiad cyfatebol

Gellir trafod ceisiadau am batrymau gweithio amgen, gan gynnwys rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Rheolwr Cynnwys Digidol, Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu, Rheolwr Datblygu Cynnwys, Rheolwr Marchnata Cynnwys, Rheolwr Golygyddol, Arweinydd Crëwr Cynnwys, neu Arbenigwr Golygyddol.

Felly, os ydych chi’n barod i gymryd eich cam nesaf fel Rheolwr Cynnwys, gwnewch gais trwy’r botwm a ddangosir. Mae’r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae’r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.


Byddwch chi’n rhan o dîm sy’n llunio ac yn darparu’r elfennau cyfathrebu ac ymgysylltu ar gyfer Cymwysterau Cymru.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n cyflwyno strategaeth gyfathrebu ac ymgysylltu bwrpasol i gefnogi cynlluniau uchelgeisiol i ddiwygio cymwysterau o 2027.

Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan ganolog wrth gyfleu’r diwygiadau hynny i gynulleidfaoedd allweddol gan gynnwys dysgwyr, gofalwyr, addysgwyr, cyrff dyfarnu a rhanddeiliaid eraill.

Mae’r rôl hefyd yn cefnogi’r Pennaeth Cyfathrebu a’r tîm cyfathrebu ehangach ar gysylltiadau â’r cyfryngau, cyfathrebu strategol, ymgyrchoedd a chreu cynnwys yn ôl yr angen.

Band 4 – Ystod cyflog £40,100 – £47,470 y flwyddyn 

Parhaol, llawn amser.

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau’r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Mae’n bosibl y bydd modd talu treuliau adleoli ar gyfer penodiadau parhaol.

Disgrifiad swydd llawn a sut i wneud cais.

Lawrlwythwch awgrymiadau ymgeisio.

Cyfweliadau: Wythnos yn cychwyn 24 Hydref 2022

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymwysterau Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Hydref 2022
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3