Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rheolwr Y Gegin

Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2022

Campws Caerfyrddin (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)

£27,929 i £31,411 y flwyddyn

– AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy’n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a’r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.

Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am Rheolwr Y Gegin i ymuno â’n campws yng Nghaerfyrddin yn llawn-amser am gyfnod parhaol gan weithio 37 awr yr wythnos.

– Y RÔL –

Cyfrifoldeb Rheolwr Y Gegin fydd cadw’r amgylchedd yn lân a thaclus gyda o leiaf lefel 4 o Radd Hylendid Bwyd. Disgwylir i’r Rheolwr osod arferion a gweithdrefnau cadw tŷ o’r safon uchaf sy’n gynaliadwy yn amgylcheddol gan gadw cofnodion a sicrhau bod canllawiau yn cael eu dilyn mewn modd amserol. Ar hyn o bryd gellir eistedd 46 yng ngofod y caffi ei hun, 20 ychwanegol ar ochr y dderbynfa a 18 tu fas a bydd gofyn i’r Rheolwr ystyried ffyrdd o ddatblygu’r wasanaeth ymhellach.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person’.

– AMDANOCH CHI –

I gael eich ystyried ar gyfer rôl y Rheolwr Y Gegin, bydd arnoch angen y canlynol:

 • HND neu Radd mewn maes perthnasol NEU brofiad cyfatebol
 • Tystysgrif Hylendid Bwyd Lefel 3
 • Profiad blaenorol mewn rôl rheoli gwasanaeth cwsmeriaid
 • Gwybodaeth ragorol am safonau bwyd a gwasanaeth y diwydiant
 • Dealltwriaeth drylwyr o ddeddfwriaeth bwyd gyfredol (HACCAP, alergenau, ac ati)
 • Profiad blaenorol o gynllunio a darparu bwydlenni a bwyd o safon (efallai y bydd angen cyflwyno tystiolaeth mewn cyfweliad)
 • Profiad blaenorol o reoli cyllidebau (efallai y bydd angen cyflwyno tystiolaeth mewn cyfweliad)
 • Profiad blaenorol o reoli adnoddau mewn modd cost effeithiol ac effeithlon
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel
 • Sgiliau TG rhagorol a defnydd o Microsoft office, gyda gwybodaeth dda o gyfryngau cymdeithasol
 • Profiad blaenorol o oruchwylio tîm helaeth a’r gallu i gymryd perchnogaeth a rheolaeth.
 • Profiad o ymdrin â chwsmeriaid heriol ac ymdrin â chwynion cwsmeriaid yn effeithiol.
 • Profiad o gynllunio a chyflwyno digwyddiadau a chynadleddau, i’r safonau uchaf.
 • Profiad o ddatblygu tîm i gwrdd ag anghenion dyrys y busnes sy’n aml-sgil ac yn llawn cymhelliant.
 • Profiad blaenorol o ddatblygu perthynas waith dda gyda chwsmeriaid mewnol ac allanol.
 • Gallu dangos creadigrwydd a sylw i fanylion, sgiliau trefnu a rheoli amser.
 • Profiad blaenorol o gadw cofnodion, data a dogfennaeth yr adran.
 • Yn dangos lefelau uchel o hunan-gymhelliant.
 • Profiad o weithio gyda therfynau amser tynn ac yn gallu ymateb yn unol â hynny.
 • Profiad blaenorol o gysoni arian parod a til. Deiliad trwydded DPS (neu wedi’i chwblhau o fewn y 3 mis cyntaf o gyflogaeth)
 • Y gallu a’r parodrwydd i weithio’n hyblyg o ran dyletswyddau a phatrymau shifftiau er mwyn ymateb i anghenion busnes
 • Siaradwr/aig Cymraeg gyda’r gallu i sgwrsio’n hyderus yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd gyda’r gallu i ysgrifennu am faterion annhechnegol *

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:

 • Profiad blaenorol o ddarparu gwasanaethau cynadledda a phreswyl o ansawdd uchel

– BUDDION –

– Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gŵyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy’n cynnwys:

– Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol

– Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

– Polisïau sy’n ystyriol o deuluoedd ac sy’n darparu ar gyfer gweithio’n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl

– Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau

– Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela

– Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau

– Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl y Rheolwr Y Gegin, gwnewch gais trwy’r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2022, 11:59pm

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Tachwedd 2022
Rhagor o wybodaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14