Ysgol Gymraeg Treganna

Rheolwr Swyddfa/Bwrsar Ysgol

Dyddiad cau: 14 Chwefror 2022

Ysgol Gymraeg Treganna, Heol y Feddygfa, Treganna, Caerdydd CF11 8DG


Gradd 6 Pwyntiau 19 – 25 (£25,481 – £29,577 PRO RATA)

35 awr yr wythnos / 39 wythnos y flwyddyn

Dros Dro yn y lle cyntaf


Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac ymroddgar ar gyfer swydd Rheolwr Swyddfa Ysgol Treganna, o fis Ebrill 2022 ymlaen. Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn goruchwylio gweithrediad ein prosesau rheoli, cyfrifrifon a chytundebau’r Ysgol, a rheoli staff swyddfa a chinio.

Fe fydd eich prif gyfrifoldebau yn cynnwys rheoli cyllideb, caffael a thalu cyflenwadau a sefydlu ein gweithdrefnau rheolaethol yr Ysgol. Byddwch hefyd yn ymgymryd â thasgau gweinyddol cyffredinol ac ariannol (ee rheoli contractau cyflogaeth, sicrhau cydymffurfiad â’r gyfraith a chysylltu â’r awdurdod lleol.) Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cyflawni nifer o dasgau yn amserol, yn effeithiol yn annibynnol.

Mae’r swydd hon yn amodol ar Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau pwysig i’r Cyngor. Ein nod yw helpu plant ac oedolion sy’n agored i niwed i sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch plant ac amddiffyn plant ac oedolion sy’n agored i niwed, a byddwn yn gweithredu i ddiogelu eu lles, gan gydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Os hoffech drafod y swydd yma, mae croeso i chi gysylltu â’r Pennaeth Mr Rhys Harries ar 029 2059 0830 neu ysgoltreganna@cardiff.gov.uk

Dylech ddychwelyd ffurflenni cais wedi’u cwblhau i’r ysgol erbyn y dyddiad cau.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Ysgol Gymraeg Treganna
Disgrifiad swydd
Gradd-6-Job-Description.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Chwefror 2022