Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: 30 Medi 2022

YSGOL Y BERLLAN DEG, Circle Way East, Llanedeyrn, Caerdydd CF239LD

ysgolyberllandeg@cardiff.gov.uk

Ffôn – 02920734152.

Rhif swydd :-50279449


Dyddiad dechrau: 27/10/2022, neu cyn gynted â phosibl ar ȏl hynny

Graddfa 5 (£22,129 – 25,927)pro rata

35 awr yr wythnos mewn 2 shifft bore a prynhawn (gellir bod yn hyblyg o ran oriau yn y cytundeb)


Cytundeb parhaol

Mae llywodraethwyr Ysgol Y Berllan Deg yn awyddus i benodi Rheolwr Ystadau brwdfrydig ac ymroddedig i weithio fel aelod allweddol o dîm arbennig yr ysgol lwyddiannus hon ac i’n helpu i sicrhau bod yr amgylchedd addysgu a dysgu ar gyfer ein staff a’n disgyblion yn ddiogel, yn saff ac yn cael ei gynnal i safon uchel. Bydd y rheolwr safle yn gyfrifol am amrywiaeth o waith cynnal a chadw gyda dyletswyddau gan gynnwys cynnal profion rheolaidd e.e. profi larymau tân yn wythnosol, gwiriadau Iechyd a Diogelwch rheolaidd/wythnosol yn ogystal â gweithredu fel rheolwr safle yn ystod oriau gwaith a bod yn ddaliwr allweddi adeilad a safle’r ysgol.

Am fwy o wybodaeth a phecyn cais cysylltwch â’r Pennaeth, Ms Mari Phillips, ar y rhif ffôn uchod neu ar yr ebost PhillipsM2@hwbcymru.net

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i’r ysgol erbyn 30/09/22

Enw’r cwmni neu sefydliad
Ysgol Y Berllan Deg
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Medi 2022
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3