Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: 14 Rhagfyr 2022

Mae Cymdeithas yr Iaith yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol i arwain ar waith cyfathrebu, polisi ac ymgysylltu gwleidyddol y mudiad ar draws ei holl feysydd ymgyrchu. Mae hon yn swydd hynod bwysig sy’n ganolog i lwyddiant y Gymdeithas fel mudiad ymgyrchu effeithiol sy’n gosod agenda flaengar ar gyfer y Gymraeg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gydlynu gwaith polisi ac ymgyrchu yn Senedd Cymru ynghyd â chyfathrebu neges y Gymdeithas yn genedlaethol ac yn lleol i aelodau’r Gymdeithas, i’r cyhoedd, i’r wasg ac i’r awdurdodau. Bydd yn cydweithio â grwpiau ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith i ddatblygu polisi a neges gyfathrebu’r mudiad ym mhob maes ymgyrchu. Bydd yn gweithio gyda’r nod o dynnu aelodau i mewn i’r ymgyrchoedd ac i sicrhau dilyniant a gweithrediad effeithiol yr ymgyrchoedd a’r gweithgareddau ehangach, gan gydweithio â swyddogion gwirfoddol a staff cyflogedig.

Mae’r Gymraeg yn etifeddiaeth gyffredin i bob un sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddyn nhw, a byddwch yn gyfrifol am ddatblygu ymgyrchoedd penodol er mwyn lledaenu neges y Gymdeithas ac ennyn cefnogaeth ymhlith cymunedau ar draws Cymru gyfan.

Cymdeithas o bobl sy’n gweithredu’n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o’r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid yw Cymdeithas yr Iaith. Ni fyddwn yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw ymgeisydd ar sail anabledd, cenedligrwydd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, dosbarth cymdeithasol, ethnigrwydd, hil, hunaniaeth rhywedd, rhywedd, statws rhianta na chyfrifoldebau gofal. Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o bob rhan o’n cymunedau, yn enwedig pobl o gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig, sy’n aml yn cael eu tangynrychioli mewn swyddi o’r math hwn.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymdeithas yr Iaith
Disgrifiad swydd
Swydd-ddisgrifiad-Swyddog.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Rhagfyr 2022
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14