Cyfoeth Naturiol Cymru

Swyddog 2, Cyfathrebu Prosiect Quake LIFE

Dyddiad cau: 31 Mai 2022

Logo Cyfoeth Naturiol Cymru

Lleoliad: Llandarcy, Canolfan Ymwelwyr Cors Crymlyn (Abertawe) gyda rhywfaint o weithio gartref

  • Gradd a Chyflog: G5, £31,490 gan godi i £34,902 dros dair blynedd
  • Rhif y swydd: 203107
  • Math o gontract: Cyfnod penodol hyd at 31 Rhagfyr 2026
  • Patrwm gwaith: 37 awr

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, gan godi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, talebau gofal plant a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben y Rôl

Prosiect uchelgeisiol gwerth £5 miliwn yw Prosiect Quake LIFE, a ariennir gan raglen LIFE yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru a nifer o bartneriaid i drawsnewid cyflwr mignenni pontio a chorsydd crynedig a’u rhywogaethau cysylltiedig, yn fwyaf nodedig y glöyn byw britheg y gors, sydd dan fygythiad. Ceir y cynefin prin hwn, sydd wedi lleihau’n sylweddol, mewn nifer o ardaloedd yng Nghymru, gyda’r prosiect yn canolbwyntio ar safleoedd yn Sir Benfro, Canolbarth Cymru, Eifionydd ac, yn enwedig, Cors Crymlyn ger Abertawe.

Byddwch yn datblygu a chyflenwi cyfathrebu integredig effeithiol i gefnogi Prosiect Quake LIFE. Byddwch yn arwain ar y gwaith o drefnu a llunio rhaglen ddigwyddiadau CNC ar gyfer y prosiect. Byddwch yn llunio a chyflenwi cynnwys creadigol o ansawdd uchel ar draws pob sianel, mewn ffordd addas ar gyfer eich cynulleidfa darged. Byddwch yn cyflawni gwasanaethau cyfathrebu hanfodol megis cyswllt â’r cyfryngau, gwasanaethau digidol, y cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu mewnol, cynhyrchu fideos, brandio a dylunio, cynllunio a gwerthuso cyfathrebu, a chreu cynnwys. Byddwch yn gweithio’n agos â chymunedau a grwpiau lleol i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd gwlyptiroedd.

Rhan allweddol o’r rôl fydd gweithio’n agos â chymunedau a grwpiau lleol i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd mawndiroedd. Byddwch yn trefnu, a lle bo angen, yn cynnal rhaglen o deithiau cerdded a thrafodaethau ar gyfer y prosiect. Byddwch yn annog mwy o waith ymgysylltu â’r cyhoedd ac yn cynnwys y cyhoedd yn safleoedd y prosiect, yn enwedig Cors Crymlyn.  Byddwch yn datblygu a rheoli grwpiau o wirfoddolwyr, yn enwedig yng Nghors Crymlyn.

Cymwysterau a Sgiliau

1.     Rhywfaint o brofiad o weithio mewn tîm cyfathrebu proffesiynol mewn asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus (ar lefel swyddog gweithredol cyfrif) neu ym maes ymgysylltu â’r gymuned.

2.     Lefel dda o sgiliau ar draws yr holl ddisgyblaethau a sianeli cyfathrebu.

3.     Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol ac ymrwymiad gweladwy i’ch datblygiad proffesiynol parhaus eich hunan (neu barodrwydd i ymuno).

4.     Dealltwriaeth dda o gylch gwaith, rolau, polisïau a blaenoriaethau CNC er mwyn gallu llywio ymgyrchoedd cyfathrebu ac ymgysylltu llwyddiannus i gefnogi’r rhain.

5.     Y gallu i wneud penderfyniadau craff.

6.     Sgiliau gwaith tîm rhagorol a’r gallu i gyflwyno’r prosiect LIFE i amrywiaeth o gynulleidfaoedd, gan gynnwys rheolwyr tir.

7.     Y gallu i yrru car yn y DU yn gyfreithlon ar hyn o bryd.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyfoeth Naturiol Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Mai 2022
Rhagor o wybodaeth
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7