Heddlu De Cymru

Swyddog Datrys Digwyddiadau

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2022

Cyfleoedd cyffrous yng Nghanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Heddlu De Cymru

Ydych chi’n berson sy’n mwynhau her? Mae Heddlu De Cymru yn chwilio am wrandawyr a chynghorwyr i ymuno â’n tîm yn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus ar y Cyd ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn.  Mae’r amgylchedd prysur sy’n newid yn barhaus hwn yn rhan greiddiol o waith yr Heddlu yn ne Cymru.  Mae ein tîm ymroddedig o swyddogion derbyn galwadau yn gyfrifol am ateb galwadau 999 a 101 ac maent yno i gefnogi pobl pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

Byddwch yn chwarae rôl hanfodol yn ein hymateb i alwadau brys a galwadau nad ydynt yn rhai brys, gan ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’r cyhoedd. Byddwch yn cael hyfforddiant o safon uchel drwy gydol eich gyrfa wrth i ni eich cefnogi i wneud y gorau o’ch rhinweddau. Byddwch yn wydn, yn ddibynadwy ac yn gallu ymdopi mewn amgylchedd llawn pwysau – bydd eich sgiliau gwneud penderfyniadau yn allweddol.

Yn ogystal â chofnodi digwyddiadau a rhoi cyngor, mae’r swyddogion derbyn galwadau hefyd wedi’u hyfforddi i gofnodi mathau penodol o ddigwyddiadau a throseddau ac ymchwilio iddynt, gyda’r nod o ddarparu’r gwasanaeth mwyaf effeithiol ac effeithlon i’r galwr.

Er ei bod yn yrfa amrywiol, heriol a chyfrifol iawn, mae hefyd yn hynod werth chweil. Gall meddu ar y gallu i helpu rhywun yn ystod awr gyfyng a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol newid bywyd, ac mae hynny’n wir nid yn unig i’r bobl y mae angen cymorth yr Heddlu arnynt ond hefyd i’r teulu Plismona.  Er y gall rhai galwadau fod yn gyffrous, mae llawer ohonynt yn emosiynol iawn, a chyfrifoldeb Staff y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus ar y Cyd yw ymateb yn bwyllog, rhoi tawelwch meddwl i’r galwr a chael yr holl wybodaeth hanfodol. Mae ein timau’n mynd ati i gwblhau’r asesiadau cychwynnol ynghylch bygythiadau, niwed, risg a bregusrwydd yn seiliedig ar y wybodaeth y maent yn ei chasglu, ac yn penderfynu ar y ffordd orau o ddiwallu anghenion y galwyr – cyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth

Oes gennych chi ddiddordeb o hyd?

Dilynwch y dolen isod lle y cewch fanylion ychwanegol.

Swyddog Datrys Digwyddiadau

Enw’r cwmni neu sefydliad
Heddlu De Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Ionawr 2022