Coleg Cambria

Swyddog Llywodraethu a Chlerc i’r Bwrdd

Dyddiad cau: 28 Medi 2022

Rydym yn edrych i benodi Swyddog Llywodraethu a Chlerc a fydd yn darparu cyngor i’r corff llywodraethu am faterion llywodraethu, cyfansoddiadol a gweithdrefnol; darparu cymorth gweinyddol effeithiol i’r corff llywodraethu a’i bwyllgorau; sicrhau bod y corff llywodraethu yn cael ei gyfansoddi’n gywir; a rheoli gwybodaeth yn effeithiol ac yn unol â gofynion cyfreithiol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus â gwybodaeth helaeth am drefniadau llywodraethu corfforaethol effeithiol mewn amgylchedd AB cymhleth a/neu sectorau elusen, ynghyd â gwybodaeth am y fframwaith rheoleiddio y mae Byrddau yn ei weithredu. Mae tair blynedd o leiaf o brofiad llywodraethu llwyddiannus yn darparu cyngor ac arweiniad ar faterion llywodraethu yn y sector AB neu sectorau tebyg yn hanfodol.

Os gwelwch yn dda, anfonwch e-bost at recruitment@aoc.co.uk am ragor o fanylion, neu ffoniwch 07551 575989.

Dyddiad cau i wneud cais: Dydd Mercher 28 Medi 2022

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’ yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Yn dibynnu ar y swydd y byddwch yn gwneud cais amdani ac os ydych yn llwyddiannus, efallai bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Coleg Cambria
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Medi 2022
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3