Cymwysterau Cymru

Swyddog Polisi Rheoleiddio

Dyddiad cau: 27 Mai 2022

Imperial Park, Casnewydd (gyda gwaith hybrid)

Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Swyddog Polisi Rheoleiddio i ymuno â’n tîm yn barhaol, llawn amser gan weithio 37 awr yr wythnos. Rydym hefyd yn agored i drafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys oriau rhan-amser a rhannu swydd, yn ystod cyfweliad.

Y Manteision

– Cyflog o £31,210 – £38,160 y flwyddyn

– Gweithio hyblyg

– Cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil

– 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod o gau swyddfa dros y Nadolig

Dyma’r cyfle delfrydol i unigolyn ymroddedig sydd â phrofiad o ddatblygu polisi ddatblygu eu gyrfa o fewn y rôl gyffrous ac amrywiol hon!

Y Rôl

Fel Swyddog Polisi Rheoleiddio, byddwch yn chwarae rhan allweddol, ymarferol wrth adolygu, adolygu a datblygu ein dogfennau rheoleiddio.

Fel rhan o’ch rôl, byddwch yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau a byddwch hefyd yn ymwneud ag ymchwilio, drafftio a gweithio ar, ac ymateb i, ymgynghoriadau. Byddwch yn sicrhau cyhoeddiadau o ansawdd a gweithrediad effeithiol y polisïau a gweithdrefnau hyn.

Byddwch hefyd yn cynnal asesiadau effaith, gweithdai ac ymgynghoriadau i gefnogi datblygiad polisi o fewn y tîm ac ar draws y sefydliad.

Amdanat ti

I gael eich ystyried yn Swyddog Polisi Rheoleiddio, bydd angen y canlynol arnoch:

– Profiad o ddatblygu polisi

– Profiad o weithio mewn cyd-destun sy’n ymwneud â rheoleiddio, y sector addysg a/neu feysydd cysylltiedig

– Profiad o reoli gwaith yn effeithiol mewn amgylchedd prosiect

– Gwybodaeth am y broses datblygu polisi

– Y gallu i gymhwyso technegau rheoli prosiect

– Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol

Byddai’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg o fudd i’ch cais.

Byddai gwybodaeth am y system addysg a chymwysterau yng Nghymru yr un mor fanteisiol, ag y byddai gwybodaeth am egwyddorion allweddol rheoleiddio da.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 27 Mai 2022 am hanner dydd.

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Swyddog Polisi, Cynghorydd Polisi, Cynghorydd Rheoleiddio, Swyddog Polisi Rheoleiddio a Chydymffurfio, Swyddog Polisi Cymwysterau, neu Swyddog Polisi Rheoleiddio Addysg.

Felly, os ydych chi’n chwilio am gyfle newydd gwych fel Swyddog Polisi Rheoleiddio, gwnewch gais trwy’r botwm a ddangosir. Mae’r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae’r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymwysterau Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Mai 2022
Rhagor o wybodaeth
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7