Prifysgol Bangor

Terminolegydd Cynorthwyol Dros Dro

Dyddiad cau: 2 Rhagfyr 2022

PRIFYSGOL BANGOR

CANOLFAN BEDWYR

CYF: BU03075

Cyflog: £27,929 – £34,308 y flwyddyn ar Raddfa 6

Cynigir swydd Terminolegydd Cynorthwyol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol dros gyfnod penodol i gynorthwyo yn ystod absenoldeb mamolaeth aelod o staff. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm o derminolegwyr arloesol a brwdfrydig yn Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor. Bydd y Terminolegydd Cynorthwyol yn gweithio ar dermau Cymraeg mewn amryw o feysydd pwnc y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fydd yn cael eu cyhoeddi maes o law yn rhan o’r Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/adnoddau/termau/).

Cynigir y swydd i unigolyn sy’n dymuno datblygu gyrfa yn y maes neu feysydd cyfagos. Bydd y Terminolegydd Cynorthwyol yn derbyn hyfforddiant yn y wyddor safoni termau a systemau trin termau yn gyfrifiadurol. Disgwylir i’r Terminolegydd Cynorthwyol feddu ar radd anrhydedd neu uwch, cefndir academaidd cadarn a sgiliau ieithyddol cryf yn y Gymraeg a’r Saesneg. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd wedi derbyn y cyfan neu’r rhan fwyaf o’u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Disgwylir i’r sawl a benodir weithio’n agos gyda therminolegwyr eraill y tîm, gan gynnwys terminolegwyr Y Termiadur Addysg, yn ogystal â’r datblygwyr meddalwedd sy’n cynnal ac yn datblygu ein systemau terminolegol.

Swydd cyfnod penodol yw hon, i gychwyn ar 1 Ionawr 2023 neu mor fuan â phosib wedi hynny. Mae’r swydd i redeg hyd at 31 Rhagfyr 2023.

Gellir ystyried secondiad o swydd arall o fewn Prifysgol Bangor i ymgeisydd cymwys.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Prifysgol Bangor yn gweithredu trefn ‘gweithio dynamig’ a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o’r swyddfa ym Mangor ond hefyd yn gallu treulio rhai dyddiau’r wythnos yn gweithio gartref pan nad oes galwadau penodol ar y campws.

Mae manylion pellach a chyfarwyddiadau ar sut i ymgeisio i’w gweld ar wefan ‘Cyfleoedd’ Prifysgol Bangor (http://jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy).

Gallwch wneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â: Yr Athro Delyth Prys, Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, Gwynedd, LL57 2EN; ffôn:  (01248) 382800; e-bost:  d.prys@bangor.ac.uk

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y rôl hon, cliciwch ar y ddolen yma i wneud cais: https://jobs.bangor.ac.uk/details.php.en?id=QLYFK026203F3VBQB7V68LOTX&nPostingID=7088&nPostingTargetID=7575&mask=stdext&lg=UK

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Bangor
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Rhagfyr 2022
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14