Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: 22 Awst 2022

Uned: Cyfadran Lles, Addysg ac Astudiaethau Iaith

Cyflog: £42,149 – £50,296 (pro rata)

Lleoliad: Cyfle i weithio o gartref mewn ffordd hyblyg.

Cyfeirnod: 20046

Telerau: 0.6 CALI. Cytundeb penodol – 31 Awst 2024

Dyddiad Cau: 22 Awst 2022 – 12:00

Rydym yn recriwtio Tiwtor Cwricwlwm Cynradd i gefnogi’r Rhaglen TAR yn y Brifysgol Agored, sy’n cynnig dau lwybr i addysgu yng Nghymru trwy ddull seiliedig ar gyflogaeth neu drwy astudiaeth ran-amser.

Deiliad y rôl fydd addysgu ar y TAR Cynradd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr.  Byddwch yn gweithio’n agos gydag darpar athrawon, Partneriaid ysgol ac eraill er mwyn sicrhau ansawdd a chyflwyno’r rhaglen ledled Cymru drwy diwtora o bell a wneir ar-lein.

Byddwch yn athro addysgu o bell ar-lein sy’n gallu ysbrydoli, gyda phrofiad helaeth o addysgu athrawon. Bydd gennych SAC a gwybodaeth fanwl a phrofiad ym maes addysg Cymraeg. Byddwch yn awyddus i gymryd rhan weithgar yn y broses o drawsnewid Cymru i gwricwlwm newydd a mentrau eraill ym maes addysg. Yn ddelfrydol, byddwch yn gwneud gwaith ymchwil hefyd, neu bydd gennych y potensial i wneud gwaith ymchwil yn y dyfodol drwy weithio tuag at Ddoethur mewn Addysg.

Bydd y rôl yn gofyn i chi wneud rhywfaint o deithio at ddibenion gwaith ledled Cymru, a theithio i Milton Keynes o bryd i’w gilydd.  Mae hon yn rôl gweithio o gartref ond bydd disgwyl i chi deithio’n rheolaidd i swyddfeydd y Brifysgol Agored yng Nghaerdydd.

Yr hyn a gewch yn ôl

Mae gennym ymrwymiad cadarn i ddarparu hyfforddiant a chyfleoedd datblygu fel rhan o’ch rôl bresennol a thu hwnt. Mae hyn yn cynnwys proses sefydlu drylwyr yn y sefydliad ac adolygiadau rheolaidd o’ch anghenion hyfforddiant a datblygu.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth wych o fuddiannau sy’n cefnogi ein cyflogeion a’u teuluoedd yn yr hirdymor.  Mae’r buddiannau’n cynnwys cynllun pensiwn deniadol a 33 diwrnod o wyliau bob blwyddyn i staff, yn ogystal â Gwyliau Banc a diwrnodau dros y Nadolig pan fydd y swyddfa ar gau. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd y rôl hon yn gofyn am ychydig o hyblygrwydd er mwyn gwasanaethu anghenion y busnes.

Cewch gyflwyno’ch cais yn Gymraeg, ac ni chaiff ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ewch i LINK i gael disgrifiad swydd a manyleb person llawn

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o wneud cais, cysylltwch â resourcing-hub@open.ac.uk  gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, ewch i, http://www.open.ac.uk/courses/choose/cymru/tar

Am ragor o wybodaeth am y Gyfadran a’r Ysgol gweler y dolenni cyswllt isod,

http://www.open.ac.uk/wales/cy

http://wels.open.ac.uk/

http://wels.open.ac.uk/schools/education-childhood-youth-sport

http://www.open.ac.uk/wales/en

http://www.open.ac.uk/wales/cy

Sut i wneud cais

Dylech gyflwyno ffurflen gais ynghyd â’ch CV a llythyr eglurhaol, (hyd at bedair ochr o A4).  Gwnewch yn siŵr bod eich llythyr eglurhaol yn mynd i’r afael yn glir â’r meini prawf hanfodol a dymunol a restrir yn nisgrifiad y swydd.

Dewiswch enghreifftiau penodol o’ch profiad sy’n dangos yn glir fod gennych y wybodaeth a’r galluoedd penodol sydd eu hangen arnoch a nodir yn y disgrifiad swydd a’r fanyleb person.

Dylech gyflwyno’ch cais i resourcing-hub@open.ac.uk  gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod.

Dyddiad Cau: 22 Awst 2022 – 12:00

Noder: Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn pythefnos i ddyddiad cau’r cais, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cael eich dewis ar gyfer cyfweliad ar yr achlysur hwn, ond rydym yn ddiolchgar i chi am ddangos diddordeb yn Y Brifysgol Agored ac yn eich annog i wneud cais am swyddi yn y dyfodol.

Mae’r Brifysgol Agored yn ymrwymedig i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, a adlewyrchir yn ein cenhadaeth i fod yn agored i bobl, lleoedd, dulliau a syniadau. Ein nod yw meithrin amgylchedd amrywiol a chynhwysol fel y gall ein holl staff gyflawni eu potensial a denu ymgeiswyr amrywiol. Rydym yn cydnabod bod pobl wahanol yn cyfrannu safbwyntiau, syniadau, gwybodaeth a diwylliant gwahanol a bod yr amrywiaeth hon yn gryfder.  

Rydym yn cynnig amrywiaeth o bolisïau cyflogaeth cynhwysol sy’n cynnwys trefniadau gweithio hyblyg sy’n addas ar gyfer teuluoedd a gofalwyr, ac mae gennym lawer o rwydweithiau staff cefnogol a gwasanaethau llesiant. Rydym hefyd yn cefnogi egwyddorion Athena SWAN, ac mae pob lefel o’r sefydliad yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol. Ceir rhagor o ddolenni a gwybodaeth ar ein tudalen Buddiannau Staff o dan y pennawd Cyflogaeth.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Y Brifysgol Agored
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Awst 2022
Rhagor o wybodaeth
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22