Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Dyddiad cau: 10 Awst 2022

Campws Crosskeys

Cyflog: £21,508 – £42,325

37 awr yr wythnos

Ydych chi’n chwilio am her newydd, yn mwynhau dysgu neu’n chwilio am gyfeiriad newydd? Os felly, mae Dysgu Cymraeg Gwent eisiau clywed gennych chi. Mae Dysgu Cymraeg Gwent yn darparu gwersi Cymraeg i Oedolion o fewn y pum sir. Mewn ymateb i’r cynnydd sylweddol yn nifer yr oedolion sy’n dymuno dysgu’r iaith yn y maes hwn, rydym am benodi tiwtor llawn amser i’n helpu i gwrdd â’r her. Ydych chi eisiau bod yn rhan o dîm brwdfrydig sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth dysgu Cymraeg rhagorol yn ardal Gwent?

Os felly, beth am gyflwyno cais i ymuno â’n tîm?

Fel rhan o’r tîm, disgwylir i chi ddarparu gwersi Cymraeg i Oedolion o ansawdd uchel. Mae natur y cyrsiau yn amrywio, o gyrsiau dwys i ddechreuwyr pur hyd at lefel Gloywi ar gyfer dysgwyr hynod brofiadol. Mae gofynion y swydd yn galw am gryn hyblygrwydd ar ran yr ymgeiswyr llwyddiannus, oherwydd y disgwylir i chi weithio gyda’r hwyr ac o bryd i’w gilydd ar benwythnosau. Darperir cyrsiau ac adnoddau ar eich cyfer.

Yn sgil y pandemig presennol, cynhelir pob dosbarth ar blatfformau electronic fel Zoom, SKYPE a Microsoft TEAMS. Rhagwelir y bydd rhywfaint o ddysgu ar-lein yn parhau ar ôl i’r argyfwng presennol ddod i ben.

Fe’ch cefnogir gan dîm proffesiynol a phrofiadol o staff a leolir ar Gampws Crosskeys, Coleg Gwent.

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr profiadol sydd yn meddu ar gymhwyster dysgu TAR, er nad yw hwn yn hanfodol.

Ystyrir patrymau gwaith hyblyg gan ymgeiswyr.

Dylid cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg yn unig.

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys ethnigrwydd, rhyw, trawsryweddol, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd, yn unol â’n polisi Cyfleoedd Cydraddoldeb. Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau megis ystafelloedd gweddi ar gael.

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

CYNHELIR CYFWELIADAU: I gael ei gadarnhau

Enw’r cwmni neu sefydliad
Coleg Gwent
Disgrifiad swydd
Swydd-Ddisgrifiad-Tiwtor.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
10 Awst 2022
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22